با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

از چالش‌های پیش‌روی برنامه‌ریزان‌شهری، مدیریت مطلوب‌شهری و منطقه‌ای و توازن در میزان توسعه شهرها می‌باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش سنجش پایداری‌اقتصادی و اجتماعی شهرستان‌های استان مازندران طی سرشماری سال‌های 1385 و 1400 است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش تحلیل کمی و نوع استدلال به کار رفته از نوع علی-قیاسی است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از آمارنامه‌های آماری و سرشماری 1385 و 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش به 30 نفر از اساتید و خبرگان حوزه برنامه‌ریزی‌شهری به روش نمونه‌گیری هدفمند است. پایایی پرسشنامه با ا‌ستفاده از پیش‌آزمون و آزمون‌ آلفای‌کرونباخ با ضریب 812/0 مورد تائید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های و اطلاعت به دست آمده از مدل‌های بارومتر‌ پایداری، رادار، کپ‌لند و الکتر استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تکنیک‌های سنجش پایداری نشان‌داد شهرستان‌های ساری، بابل، آمل، قائمشهر، تنکابن و چالوس از رتبه‌های بالاتری در ابعاد پایداری برخوردارند. همچنین شهرستان‌های استان مازندران پایداری متفاوتی داشته است و معضل ناپایداری، از نظر اندازه بیشتر به شهرهایی با اندازه کوچک و متوسط و از لحاظ شاخص‌ها بیشتر به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد. لذا می‌توان با اجرای راهکارهای حاصل از این پژوهش، پایداری و توسعه یافتگی شهرها را فراهم ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the stability of the cities of Mazandaran province (the years of 1385 and 1400)

نویسندگان [English]

  • Nafiseh Marsousi 1
  • Nafiseh Asadoullahtabar 2

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Ph.D, Student, Department of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the challenges faced by urban planners is optimal urban and regional management and balance in the development of cities. the main goal of this research is to measure the economic and social stability of the cities of Mazandaran province during the census of 1385 and 1400. The current descriptive-analytical research method was carried out using the data of government agencies and the census of 1385 and 1400. In order to identify the components of sustainability, 30 professors in the field of urban planning were selected as the sample size. Measuring the economic and social stability of Mazandaran cities in the censuses of 1385 and 1400 is considered an innovation of this research. In order to evaluate the sustainability of the cities of Mazandaran province using questionnaires that were completed by experts in the field of urban planning; Among the models of stability barometer, radar, and electricity, stability factors were ranked. At the end, with the Copeland technique, the final ranking was determined. The results of the sustainability measurement techniques showed that the cities of Sari, Babol, Amel, Qaimshahr, Tankabon and Chalus have higher ranks in terms of sustainability. Also, the cities of Mazandaran province have had different stability, and the problem of instability is more related to small and medium-sized cities in terms of size, and more related to economic issues in terms of indicators. Therefore, it is possible to provide the stability and development of cities by implementing the solutions obtained from this research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Urban Sustainability
  • Economic Sustainability
  • Social Sustainability
  • Mazandaran Province