با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه ی توزیع و پراکندگی مدارس مقطع ابتدایی در شهر مسجدسلیمان با تلفیق GIS و روش BWM فازی است پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با ماهیت تحلیلی- توصیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات ترکیب روش های کتابخانه ای، میدانی و مصاحبه با افراد خبره (20 نفر) است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار GIS و روش BMW بهره گرفته شد.. در ادامه به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها، یک فرمول براساس میزان کمینه و بیشینه متغیرها تعیین شده و نیز میزان سازگاری و یا عدم سازگاری شاخص ها نیز محاسبه می شود. این روش شامل گام های زیر است: گام اول: ایجاد سیستم تصمیم معیارها، گام دوم: تعیین بهترین (با اهمیت‌ترین) معیار و بدترین (کم اهمیت‌ترین) معیار، گام سوم: مقایسه زوجی بهترین معیار با دیگر معیارها، گام چهارم: مقایسه زوجی دیگر معیارها با معیار بدترین، گام پنجم: تعیین وزن‌های بهینه و گام ششم: نرخ ناسازگاری. میزان نرخ مذکور بین اعداد 0 و 1 است؛یافته های پژوهش حاضر نشان داد که شاخص های مرتبط با آسیب شناسی پراکنش مدارس ابتدایی عبارتند از نزدیکی به اماکن ورزشی، اداری، فضای سبز، نواحی مسکونی، خیابان اصلی، مراکز نظامی، مراکز صنعتی، درمانی و فرهنگی. شاخص های نزدیکی به مراکز صنعتی، نظامی و خیابان اصلی دارای بیشترین وزن هستند. همچنین معیارهای نزدیکی به مراکز فرهنگی، ورزشی و اداری به ترتیب کمترین اوزان را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the method of distribution and distribution of elementary schools in Masjid Suleiman city by combining GIS and fuzzy BWM method

نویسندگان [English]

  • Farkhondeh Hashemi ghandali 1
  • Saeid Amanpour 2

1 Student of geography and urban planning at Shahid Chamran University, of Ahvaz

2 Teaching Staff

چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the distribution and dispersion of elementary schools in Masjid Suleiman city by combining GIS and fuzzy BWM method. The method of collecting information is a combination of library, field methods and interviews with experts (20 people). GIS software and the BMW method were used to analyze the information. In order to determine the weight of each criterion, a formula was determined based on the minimum and maximum amount of the variables, and the degree of compatibility or lack of compatibility of the indicators was also calculated. will be This method includes the following steps: The first step: creating a criteria decision system, the second step: determining the best (most important) criterion and the worst (least important) criterion, the third step: a pairwise comparison of the best criterion with other criteria, the fourth step: a pairwise comparison of other criteria with the criterion The worst, the fifth step: determining the optimal weights and the sixth step: inconsistency rate. The mentioned rate is between the numbers 0 and 1;. The findings of the present study showed that The indicators related to the distribution pathology of elementary schools are the proximity to sports, administrative, green spaces, residential areas, main streets, military centers, industrial, medical and cultural centers. Indicators of proximity to industrial, military centers and the main street have the highest weight. Also, the criteria of proximity to cultural, sports and administrative centers respectively have the lowest weights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distribution
  • dispersion
  • elementary schools
  • BWM method
  • Masjid Sulaiman city