با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

4 دانشجو

چکیده

امروزه یکی از ملزومات توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی جهت کنترل توسعه فضایی متعارف شهرها میباشد. ازعوامل موثر در توسعه کالبدی مراکز شهری توسعه شعبات بانکی وارائه خدمات مالی وتسهیلات بانکی در بخشهای مختلف خدماتی، صنعتی، مسکن، امورزیربنایی و... میباشد. بابررسی اثرخدمات بانکی و نقش آن در توسعه فضایی مراکز شهری و شناسایی عوامل موثر (مثبت ومنفی) میتوان برای آینده مراکز شهری برنامه ریزی دقیق تر وعلمی تری در جهت حفظ تعادلهای منطقه ای ارائه نمود. درمطالعه حاضر با استفاده از تکنیک تاپسیس وانتخاب شاخصهاو وزن دهی به آنها، نسبت به سطح بندی مراکز شهری ایلام از نظر میزان بهره مندی از تسهیلات و خدمات بانکی در راستای توسعه فضایی اقدام شده است. به همین منظور ابتدا بر اساس شاخص مالی و بانکی، میزان برخورداری مراکز شهری از نظر تسهیلات و خدمات بانکی مورد سنجش قرار گرفت و سپس به ارزیابی مراکز شهرها از نظر میزان توسعه فضایی پرداخته شد. تطبیق نتایج پژوهش در دو بخش اقتصادی و توسعه کالبدی حاکی از آن است که؛ تفاوت چشم گیری از نظر میزان توسعه فضایی بر اساس میزان برخورداری از تسهیلات و خدمات بانکی در بین مراکز شهری استان ایلام وجود دارد. به گونه ای که رابطه افزایش تسهیلات با توسعه فضایی در سه شهر ایلام، سرابله و دهلران مستقیم ومعنادار و همگام با توسعه فضایی این شهرها بوده است. در شهرهای دره شهر و آبدانان تسهیلات بانکی اثر کمتری در توسعه فضایی داشته اما در شهرهای مهران و ایوان تاثیر تسهیلات بانکی در توسعه فضایی، بیشتر از سایر شهرها میباشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The examination of spatial development rankings on the bases of enjoyment extent of facilities and bank facilities (case study Urban centers of ilam province)

چکیده [English]

Today,one of the necessities of sustainable development of cities is planning for spatial development control the normal cities.many factors are affective in city centers physical development including the develop bank branches and deliverhng financial services and bank facilities in different service,industrial and housing sections.Studying the effect of bank service and its role in urban centers spatial development and identifying effective factors we can do a more accurate and scientific planning in the direction of future of urban centers in order to maintain of regional balances provided.
In the present study,It has been attempted to classify Ilam city centers in terms of enjoyment extent of facilities and bank services in the direction of spatial develop ment using TOPSIS technique and the selection of indexes.So we first examined the enjoyment extent of city centers in terms of facilities and bank services on the bases of and financial indexes and then we evaluated city centers in terms of spatial development extent.Investigation results adjustment in the economic and physical development sections shows that there is a significant deffrence among city centers of ilam province in terms of spatial development extent on the bases of enjoyment extent of facilities and bank service.so that there is a direct and meaning ful relation ship between increasing facilities and spatial development in ilam, sarableh and dehloran cities.Bank facilities have less effect on spatial development in abdanan and dareshahr cities.But the effect of bank facilities on spatial development has been more in ivan and mehran cities than other cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban centers of Ilam
  • spatial development
  • Topsis Model
  • the rate of urbanization