با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مناطق فرسوده که روزگاری بخش مهمی از شهرها را تشکیل می‌دادند و هویت شهرها به حساب می‌آیند، اکنون به دلیل توان پایین و عدم وابستگی ساکنان، امکان حفظ حیات و بازسازی ساختمان‌ها وجود ندارد. این مقاله با هدف ارزیابی شاخص‌های کالبدی بافت‌های فرسوده شهری و مسائل آن صورت گرفته و روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می‌باشد. جامعه آماری ساکنان محدوده مورد مطالعه می‌باشد و بنابر فرمول کوکران 317 عدد پرسشنامه در بین ساکنین تکمیل شده است. انتخاب نمونه با توجه به متجانس بودن افراد جامعه آمار با استفاده از روش نمونه گیری منظم یا سیستماتیک صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل شاخص‌های کالبدی در محدوده از نرم افزار Arc GIS و برای آشکارسازی میزان تاثیر فرسودگی بافت بر ساکنین از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که از مجموع 16 حوزه محدوده بافت فرسوده، 4 حوزه (25% حوزه‌ها)، هر سه فاکتور ریزدانگی قطعات، کیفیت پایین ابنیه و دسترسی‌های زیر 6 متر را دارند و 6 حوزه یعنی 5/37% از کل حوزه‌ها دارای 2 فاکتور می باشند. بنابراین میزان فرسودگی در این 10 حوزه ملموس‌تر بوده است. هم‌چنین مشخص شد که حدود 5/54% از ساکنین از مدت‌ها قبل ساکن محله خود بوده‌اند، به‌طوریکه حدود 6/47 % آن‌ها بیش از 10 سال سابقه سکونت در محله را داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assess the physical characteristics and problems of Urban Distressed Areas, Case Study: City Oshnavieh

نویسندگان [English]

 • Rahim Sarvar 1
 • Rrouhollah Mirzazadeh 2
 • Soltanzadeh Akbar 2
 • Nobahkt Sobhani 3

1 Professor of Geography Deparment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.

2 Master of Geography and Urban Planning of Shahid Beheshti University, Tehran.

3 PhD Student, Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

چکیده [English]

Urban old areas, which were once the important parts of the towns and are now considered the identity of these areas, are not reclaimable and renewable due to the poor condition and disassociation of its residents. This study aims to evaluate the physical parameters of the urban old areas and their problems in the city of Oshnavieh. The research design is analytical-descriptive method. The research population is the residents of the case study town and, according to Cochran Formula, 317 questionnaires were distributed among residents. The sampling was done based on the homogeneity of statistics population using systematic sampling. To analyze physical parameters of  the area,  Arc GIS software and to detect the effect of aging areas on residents, the SPSS software were used respectively. The results show that from the total 16 parts of old areas, four areas (%25 of the areas), contain all three factors of microlithic parts, poor quality of buildings, and accessibility to below 6 meters and six areas (%37.5 of the area), has two Factors. Therefore, the deterioration in these 10 areas has been more tangible. It was also found that about %54.5 of the residents has been already living in their neighborhood so that about %47.6 has been resident in their regions more than 10 years. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Old texture
 • Physical problems
 • Physical indicators Oshnavieh
 1. Adibi Sadinejad, Fateme, (2010(, The concept of the old texture and its properties, Monthly inform, educate and research, NO. 54.
 2. Afroukhteh, H., Abdoli, A., (2009), Spatial segregation and social abnormalities of old texture, Case Study: Babataher Neighbourhood of Khorramabad city, Journal of Applied Researches in Geografical Sciences, NO. 13: 53-81.
 3. Aghasafari, A., Hataminejad, S.H., Pourahmad, A., & (2010), Reviews renovation and improvement of old texture of Khoubbakht martyr of Tehran neighborhood, Journal of Islamic Iranian city, NO.1: 59-71.
 4. Ahmadi, Habib., (2005), Sociology of deviations, The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Hiumanities (samt), Third Edition, Tehran.
 5. Arabi, A., Entezari Yazdi, H.R., (2008), Check intervention methods in urban old textures and provide optimal model of intervention, The First Conference of renovation and improvement Urban old textures: 1-14, Mashhad.
 6. Center for Studies and Planning of Tehran, (2011), Reviews the optimal intervention for rehabilitation and modernization of old areas of Tehran, Tehran municipality.
 7. Consulting Engineers of Shahr & Bonyan, (2010), Strategic Studies of Oshnavieh Old textures.
 8. Consulting Engineers of Naghshyad, (2005), Renovation of Hafte Tir street old texture of Zanjan city.
 9. Daviran, E., Meshkini, A., Gholamreza, K., Aliabadi, Z., (2010), Intervention in the arranging of exhausted fabrics with the combinatorial approach, Case study: Zeinabieh neighborhood of Zanjan, Journal of research and Urban Planning, Second year, NO.7, 71-90.
 10. Farajimollaei, Amin., (2010), Methods of Intervention in Urban renovation and improvement, Monthly inform, Educate and research, NO.54: 10-16.
 11. Farshidi, Hasan., (2010), Tracking forms of government intervention in Urban old textures, Monthly inform, educate and research, NO.54: 36-39.
 12. Fanni, Z., Sadeghi, Y., (2009), Empowering marginalized in the process of renovation and rehabilitation Urban old textures. Geographical Journal of Amayesh, NO.7: 57-73.
 13. Glaeser, E., Gyourko, J., (2005), Urban decline and durable housing, Jounal of Political Economy, Vole. 113, NO. 2: 345-375.
 14. Habibi, K., Pourahmad, A., Meshkini, A., (2007), Mprovement and modernization of urban old textures, Publishers of Kordestan University, Tehran.
 15. Hoseini, A., Pourahmad, A., Hataminejad, H., Rezaeinia, H., (2013), Planning strategies Qeitarieh neighborhood of old texture by using Qspm, Journal of Architectural art and urbanism Nazar, NO.24, Tenth year: 79-90.
 16. Kalantari KhalilAbad, H, Hataminejad, H., (2006), Planning for repair the historic fabric of Yazd city, Faragostar Publishers, Tehran.
 17. Kamanroudi, M., (2007), The definition of exhaustion and intervention system, Journal of Iranshahr, NO.9 , 10: 29-35.

18. Mahmoudi, M.M, Eslami, L., (2001), Reviews ways of enhancing and organizing integrated coastal old texture, Case study: Bandar Abbas, Journal of Urban Management, NO.28: 81-92.

 1. Matouf, S.H., Khodaei, Z., (2009), Juice up patterns, modernization and rehabilitation of urban old textures, Journal of Studies of urban management, first year, Third Numbers: 127-148.
 2. Moheb yasreb, Nosrat., (2009), Preparation Management of Urban old textures with an emphasis on rehabilitation the historic and cultural spaces, Monthly inform, educate and research, NO.40: 17-20.
 3. Movahhed, A., Firouzi, M.A., Zareei, R., Zafari, M., (2013), The role of NGOs organizations to participation in the reconstruction of Old textures, Case study: Old texture of the city center of Ahvaz, Journal of Geography, new course, Eleventh year, NO. 36: 79-98.
 4. Rosenthal Stuart, (2008), Old home, externalities, and poor neighborhoods, A model of urban decline and renewal,  Journal of Urban Economic, Vole. 63, No3: 816-840.
 5. Shamaei, Ali., (2001), The effects of physical development of Yazd city to old texture and strategies for organizing and reviving it, Thesis for a PhD Geography and Urban Planning, Tehran University.
 6. Statistical Center of Iran, (2011), General Population and Housing Census.
 7. Taherkhani, H., (2010), Experiences renovation and improvement Urban old textures and historical city in Iran and the world, Monthly inform, educate and research, NO. 54: 25-30.

 

 

 

 1. Teymouri, P., Rahmani, B., Araghi, S.H.,

 (2010), Malayer old texture and ways of organizing it, Geographical Journal of Amayesh, NO. 8:1-18.

 1. Ziyari, K, Mohammadi Dehcheshmeh, M., Pourahmad, A, Ghalibaf, M., (2011), Priority to immunization Karaj metropolis old texture using multi-criteria evaluation model, Human Geography Research, NO. 79:  1-14.