دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز 1395 
3. ارزیابی شاخص‌های کالبدی بافت‌های فرسوده شهری و مسائل آن، مورد مطالعه: شهر اشنویه

صفحه 39-54

رحیم سرور؛ روح الله میرزا زاده؛ اکبر سلطان زاده؛ نوبخت سبحانی