با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاخ پیام نور/ ودرس دانشگاه آزاد بانه

چکیده

شهرها بستر مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی محسوب می‌شوند. مطالعه روند رشد شهرنشینی نشان دهنده این موضوع است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش بوده و شهرها با نرخ بالای رشد جمعیت مواجه و تاکنون نیز قادر به کنترل مشکلات ناشی از این رشد نبوده اند. پدیده مهاجرت امروزه به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین معضلات کشورهای جهان سوم مطرح است. بدیهی است کشور ما نیز از این مسائل به دور نبوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات مهاجرت بر توسعه شهر بابل هست. روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و تعداد 322 به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران به ‌دست آمده است. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌های به ‌دست آمده از نرم‌افزارهای SPSS و مدل SWOT استفاده شده است. نتایج به ‌دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که باید در نحوه اجرای طرح‌های احیاء شهری با بازنگری پایداری به‌ عنوان عاملی مهم در پایداری پروژه‌های شهری در نظر گرفته شود. با توجه به نتایج تجزیه ‌و تحلیل پرسشنامه‌ها با مدل سوآت از دیدگاه کارشناسان، برنامه‌ریزان، مسئولان و مدیران شهر بابل نشان می‌دهد که نقاط ضعف و تهدیدات مهاجرت بر توسعه شهر بسیار بیش‌تر از نقاط قوت و فرصت‌های آن می‌باشد. بنابراین مهاجرت به شهر باعث ناپایداری در شهر شده و راه رسیدن به توسعه پایدار را مشکل کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Migration on Urban Development Using SWOT, Case study: Babol city

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Nasiri Hendeh Khaleh 1
 • Seyed Mohsen Hoseinifar 2
 • Ali Ahmadi 3

1 Asociate Professor of Geography and Urban Planning, University of Payame Noor

2 Ph.D Student Geography and Urban Planning , University of Payame Noor

3 Ph.D Student Geography and Urban Planning University of Payame Noor, Teacher of Azad and Elmi-Karbordi University in Baneh

چکیده [English]

Cities are considered the context of the most important social, economic, political, and cultural activities. The study of urbanization process indicates that urban population is rapidly growing and cities face high rates of population growth, failing to control the caused problems so far. The phenomenon of migration is today considered as one of the most important and complicated problems in the Third World countries. Obviously, Iran has been affected by this issue as well. The purpose of this study was to investigate the impacts of migration on Babol development. This study was descriptive-analytical cross-sectional research. Through Cochran's sampling method, 322 questionnaires were administered. In order to analyze the data obtained, SPSS software and SWOT model were used. The study findings revealed that sustainability as an important factor in sustainable urban projects must be considered in the implementation of urban renovation plans. According to the results of the questionnaires gained by SWOT model, the views of experts, planners, officials and directors of Babol indicated that the weaknesses and threats of migration on the development of the city is much more than its strengths and opportunities, and so migration to the city causes instability and makes it difficult to achieve sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stability
 • urban development
 • Sustainable Development
 • Migration
 • SWOT Model
 • Babol
 1. Ahadnejad, M., Ghasemi A. & Kazemi, L., (2014), Using the pattern of urban development strategies in the planning of green space: case study: A region of Zanjan,  Journal geography and urban planning perspective Zagros, The sixth year, NO. 19: 21- 7.
 2. Bemanian, M.R., Mahmoodi nejad, H., (2008), Theories of physical development of the city, The country's municipal organization, Tehran , Iran.
 3. Bill, A., Mitchell, W., (2006), Great Expectations - migration and labour market outcomes in Australia, Centre of Full Employment and Equity, Australia.

4. Black, R., Dominic k., Ronald, S.,  Daniel, C.,  Akira, M., Schmidt-verkerk, K., (2008), Demographics and their policy implications for migration, university of Sussex, Uk.

 1. Cheng, J., Masser, I., (2004), Understanding Spatial and temporal processes of Urban growth, Cellular automata modeling.
 2. Clark, Jho. Ins, (2001), Principle of Population Geography, translated in to Persian by Masud Mahdavi, Tehran, Qomes Publication.
 3. Fan, Cindy., (2002), The elite, the natives, and the outsider: Migration and labor market segmentation in urban China, Annals of the Association of American Geographers, 92 (1): 103-124.
 4. Findly, Sally, (1993), planning, internal migration, Translation Lahsaei A. Zadeh, Shiraz, The Heralds.
 5. Hass. Hein, De, (2008), Migration and development, A Theoretical Perspective, International Migration Institute.
 6. Hatami Nejad, Hosein, Rabbani, Taha, Mohammadi varzaneh, N. Asadi, Saleh, (2012), Physical development of the city Varzaneh and its future strategies for spatial development of city, Land use Planning Magazine , No2: 53- 74.
 7. IOM, (2005), World Migration Report 2005, Geneva: IOM.
 8. Lewis, G.J. (1982). Human Migration”, Croon Helm, London.
 9. Liebig.T., (2003), Migration Theory from a Supply-Side Perspective, Research Institute for Labour Economics and Labor Law.
 10. Pitiet, Jan, (1990), Rural migration, translated by Mohammad Momeni tiles, Tehran, Islamic Revolution Organization, publications and training.
 11.  Rabbani, R., (2006), urban sociology, Isfahan, Isfahan University Press.
 12.  Rajaei, S.A., Poorahmad, A. & Zebardast, E., (2014), Urbanization, views, opinions and international experience, geography, Iran Geographic Society Quarterly, year. 12, NO. 41: 217- 201.
  1.  Rowthorn, Robert, (2004), The Economic Impact of immigration , Economic faculty, university of Cambridge.
  2.  Salaverzizadeh, M., Mohammadi, J., Kaboodi, A., (2014), Zoning urban development, the use of fuzzy logic in GIS, a case study, Gorgan, Gonbad and Aliabad, Human Geography Research Journal, Volume 46, NO. 4: 823- 809.
  3.  SCI, ( Statistical Center of Iran), General Population and Housing Census, Years 1976- 2011.
  4.  Sheikhi, M. T., Tayebinya, M.F., (2013),  Assessment of the social, cultural and welfare of migrant households satisfaction to Tehran, sociological studies of urban, Third, Seventh: 54- 25.
   1. Somerville, W., Sumption, M., (2009), Immigration and the labour market: Theory, Evidence and Policy, Equality and Human Rights Commission.
   2. Taylor, J., Edward., Martin, P., (2001), Human Capital: Migration and Rural Population Change. published by Elsevier Science, New York.
   3. United Nations, (2001), Financing Global social Development symposium, February 7, Annotated Agenda and program of work, Department of Economic and social Affairs, united Nations, New york.
   4. Zangiabadi, Ali.(1992), Spatial pattern analysis of physical development of the city of Kerman, Master's thesis, University of Tarbayat Modarres.

 

24.Zanjani, Zangane Chekny, Yaghoob, (1999), Analyze the factors affecting social and physical development and construction of the city, The Sabzevar, PhD thesis, to help doctor Hussein Sheiki, Tarbiat Modarres University.

 1. Zanjani, Habibullah, (2001), Immigration, Tehran, published by Samt.
 2. Ziyari,K., Asadi, R., Sadeghi, M., (2013), Analysis, modeling and forecasting regional labor migration, for example, province, Journal of Geographical Space, Vol XIII, NO. 44: 1- 18.