با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری - دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر توزیع خدمات شهری در کلان‌شهر اهواز از منظر عدالت فضایی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش‌های توصیفی– تحلیلی است و در گردآوری داده‌ها از شیوه‌کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده ‌شده است. مناطق هفت‌گانه اهواز به ‌عنوان واحدهای جغرافیایی در سنجش «عدالت فضایی» و 15 شاخص تعیین‌کننده خدمات عمومی برای نیل به این هدف انتخاب‌ شده‌اند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان اقدام به میزان اهمیت ، شاخص‌ها در محیط فازی شد. برای تحلیل و رتبه‌بندی مناطق شهری از منظر برخورداری از خدمات عمومی از مدل‌هایی چون ویکور، الکتر و توسعه انسانی (HDI) و برای رسیدن به یک نتایج‌ واحد از تحلیل داده‌ها در مدل‌های مختلف، از تکنیک تلفیقی کاندرست استفاده ‌شده است. تجزیه ‌و تحلیل داده‌های پژوهش نشان می‌دهد که مناطق4 ، 3 و2 به ‌عنوان برخوردارترین مناطق، مناطق1 و 8 نیمه برخوردار و مناطق 6 و 7 پایین‌ترین برخورداری را از خدمات شهری دارند. سپس برای سنجش ارتباط بین جمعیت و برخورداری از خدمات شهری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی (471/0) به ‌دست‌آمده گویای این واقعیت است که ارتباط ضعیفی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Distribution of Urban Services in Metropolis Ahvaz From a Spatial Justice Perspective

نویسندگان [English]

 • Saeid Amanpour 1
 • Saeid Maleki 2
 • Nabi Allah Hosseini 3

1 Associate Professor, Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz

2 Associate Professor, Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz

3 MA, Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University, Ahvaz

چکیده [English]

This study aims to Analysis of Public Services From the Spatial Justice Perspective in Ahvaz. In terms of applied research and methods, a combination of analytical methods and data collection of library and documentary style used. The seven areas of Ahvaz as a geographical unit for measuring "spatial justice" and 15 indicators to achieve this Antkhabshdhand crucial public services. The use of fuzzy expert opinions to the importance of the environment was. For analysis and ranking of urban areas in terms of having the Public Service of models such as VIKOR, electrical and human development (HDI) and to reach a conclusion different models of data analysis, compilation techniques used is Kandrst. Data analysis showed that the zones 4, 3 and 2 as most enjoyed areas, zones 1 and 8 of the regions 6 and 7, the lower half of the municipal services they receive. To measure the relationship between the population and to municipal services, Pearson correlation test was used. The correlation coefficient (0/471) obtained indicates the fact that the weak link between population distribution and distribution services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spatial Justic
 • Public Service
 • Human Development
 • Ahvaz
 1. Bass, Ronald, (1998), Evaluating environmental justice under the National Environmental Policy Act, Environmental Impact Assessment Review, NO. 18: 23.
 2.  Behroozi, Mostajab, (2014), Review and assessment of spatial justice, The take advantage city General services Case study: ten regions in Tabriz, Master Thesis, Department of Geography and Urban Planning, University Ardebili investigator: 1.
 3. Cho, Chun Man, (2003), Study on effects of resident-perceived neighborhood boundaries on public services: Accessibility & its relation to utilization: Using Geographic Information System focusing on the case of public parks in Austin, Texas A&M University, Texas: 39-40.
 4. Gaffron, Philine, (2012), Urban transport environmental Justice and human daily activity Patterns, Transport Policy, NO.  20.
 5. Hashemi, MohammadMunaf, Yahya Pour, M., (2011), The principles of urban services in municipalities, municipal organizations and Dhyaryhay publication of the first volume, Tehran: 17.
 6. Hatami Nejad Hosain, (2001), City and social justice: the heterogeneity of space in the neighborhood of Mashhad, PhD thesis, University Shahid Beheshti: 8.
 7. Hewko, Jared Neil, (2001), Spatial Equity in the Urban Environment: Assessing Neighborhood Accessibility to Public Amenities, University of Alberta, Canada: 5.
 8. Hosseini, Nabiolah, (2015), An Analysis of spacial justice with an emphasis on civic services in Zones of Ahvaz. Department of Geography and Urban Planning, University of Shahid Chamran : 131-132.
 9. Javan, J., Abdollahi , A., (2008), Justice double space in urban areas (defining geopolitical inequality patterns on the sidelines Klan‌Shhr Mashhad), Journal of Geopolitics, Q 4: 131: 156.
 10. Kaphle,  Isha., (2006), Evaluating people’s accessibility to public parks using Geographic Information Systems: A case study in Ames, Iowa, Iowa State University, USA: 2.
 11. Karimiyan bostani M , Molaei, N,. (2011), Evaluation of spatial justice training centers in Zahedan using GIS, Research Quarterly geographical space, number: 40.
 12. Khabouk, Tayabe, (2014), Evaluation of the spatial distribution of urban services and social justice approach, Case Study: Region 3 Bandar Abbas, master's thesis, Department of Geography and Urban Planning, School of Social Sciences and Geography, University of Yazd: 26.
 13. Langford, M., Higgs, G., Radcliffe, J. While, S., (2008), Urban Population Distntution Models and Service Accessibility Estimation Compuers Environment and Urban System.
 14. Marsousi, Naficeh, (2004), Spatial Analysis of social justice in Tehran, Journal of Education Research municipalities, NO. 65: 5.
 15. Martinez, Javier, (2009), The use of GIS and indicators to monitor intra - urban inequalities, A case study in Rosario, Argentina, Habitate International, Vol 33: 31.
 16. Mayoganj, A., Masira, R., (1989), Regional development, new ways, translating Abbas mokhber, Tehran, Plan and Budget Organization: 55.
 17. Mohammad Zadeh Titkanlou, Hamide., (2002), Explaining the role of medium cities in regional spatial development (case study: Bojnoord), doctoral theses Urban Planning, Faculty of Arts, Tehran University: 16.
 18. Nazmfar, H., Eeshgi Chaharborj, A., Gasemi, M., (2014), Check the status of social justice facing urban spatial structure (case study: the city of Maragheh), Journal of Geography and Environmental Studies: 91-112.
 19. Roy, Bernard, (1991), The Outranking Approach and the Foundation of ELECTRE Methods, Theory and Decision, NO. 31: 49-73.
 20. Savas, E. S., (1978), On Equity in Providing Public Services. Management Science, Vol. 24.
 21. Sharifi, Abolnabi, (2006), Social Justice and the City: An Analysis of the regional disparities in the city of Ahvaz, urban planning trends Geography PhD thesis, Tehran University: 6.
 22. Soleimani Rad, Ismaeil, (2014), Classified / urban land cover is based on artificial intelligence using remote sensing images (Case Study: Kianpars neighborhood of Ahvaz, master's thesis, Department of Geography and Urban Planning, University of Shahid Chamran : 68.
 23. Statistics a metropolitan Ahwaz (2013)
 24. Strategic Plan Development (comprehensive) Ahwaz, (2011), Consulting Engineers Architectural arena.
 25. Tsou, K.W., Hung, Y.T., Chang, Y.T., Chang.Y. T., (2005), An accessibility based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities, Cities, 2005.
 26. www.org.ir (2011).
 27. Yousefi, Sarchin, (2014), Evaluating the performance of urban management in the justice spatial in urban areas (Case Study of Yazd), Master's thesis, Department of Geography and Urban Planning, School of Social Sciences and Geography, University of Yazd.
 28. Ziari, K., SaeidiRezvani, N., Baghal SalehPour, L, (2009), Evaluate the development of East Azerbaijan province, the Journal of beyond Management, Q 3, No. 12: 10.