با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور

3 استادیار گروه علمی جغرافیا، دانشگاه پیام نور

چکیده

راهبرد توسعه شهر در اغلب موارد اهدافی همچون  بهبود بخشیدن به مدیریت و حاکمیت شهری، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شهری، کاهش مداوم فقر شهری را در کشورهای  در حال توسعه از جمله ایران دنبال می کند. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، سنجش تأثیرپذیری اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری در شهر چابکسر می‌باشد که به روش توصیفی–  تحلیلی انجام گرفت. تحقیق از انواع کاربردی بود که به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. حجم نمونه تحقیق شامل 365 نفر از شهروندان و 20 نفر از کارشناسان شهری بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های تحقیق، میانگین به دست آمده از سنجش امتیاز اجرای شاخص‌هایCDS  در شهر چابکسر (مدیریتی و حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زندگی بودن، رقابتی بودن)، از دید کارشناسان 72/3 و از دید شهروندان با 28/3 می‌باشد که مقدار هر دو بالاتر از میانگین معیار است. همچنین مشخص شد که تدوین راهبرد توسعه شهری (CDS) برای شهر چابکسر و ایجاد هماهنگی بر عناصر تأثیرگذار در سیستم برنامه‌ریزی گردشگری شهر و توجه به نظام مدیریت یکپارچه و کارآمد شهری و گردشگری به همراه ارتقاء سطح مشارکت شهروندان در تهیه و اجرای طرح‌های گردشگری الزامی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Indicators to measure impact and implementation of the development strategy (CDS) on the development of urban tourism, Case Study: City Chaboksar

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mobarhan Ghasemabadi 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Mohammad Eskandari Noodeh 3

1 MA Student, Geography and Urban Planning, Payame noor University Gilan.Iran.

2 Associate Professor of Geography and Urban Planning Department, Payame noor University.Iran.

3 Assistant Professor of Geography Department, Payame noor University.Iran.

چکیده [English]

In most cases, the objectives of the urban development strategy in developing countries, including Iran are: improving the management and urban governance, economic growth and urban employment, and the continuing decline of urban poverty. Accordingly, the purpose of this study is to assess the efficacy of the implementation of Indicators of Urban Development Strategy in integrated management of tourism development in Chaboksar. This study is practical and the method is descriptive - analytic in which data was collected through a survey using a questionnaire. The population in this study was 365 residents and 20 urban experts selected through random sampling.The results showed that the mean score obtained by measuring the performance of CDS indices in Chaboksar (management and good governance, banking, being livable and competitive), were 3.72 and 3.28 from the perspective of experts and citizens respectively, both of which were over the average mean.The findings indicated that preparing City Development Strategy(CDS),creating coordination on the elements affecting the city tourism planning system, attention to the integrated and efficient urban and tourism management system as well as promoting the level of citizen participation in the preparation and implementation of tourism projects are necessary.  
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • City Development Strategy
  • Torism Development
  • Chaboksar
استانداری گیلان (1390)، آمار و اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی استانداری گیلان.##اشرفی، یوسف؛ ملک‌زاده، علی (1388). چشم‌انداز مشارکتی در فرآیند راهبرد توسعه شهری (CDS) (نمونه مورد مطالعه: شهر مراغه)، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 25: 186-169.##حسین‌زاده دلیر، کریم؛ صدرموسوی، میرستار؛ حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع، سیده‌خدیجه (1389)، درآمدی بر رویکرد جدید استراتژی توسعه شهری (CDS) در فرآیند برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر چالش‌های فراروی طرح‌های جامع در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال یازدهم: 210-173. ##حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع ازگی، سیده خدیجه (1388)، نقش استراتژی توسعه شهری (CDS) در سیاست‌های تأمین مسکن کم درآمد شهری، مطالعه موردی: رشت، مجله پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره73: 89- 59.##رهنما، محمد رحیم؛ غلامزاده خادر، مرتضی؛ جعفری سیدآباد، وحید (1391)، تحلیل جایگاه شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS) در شهر چناران، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال دوازدهم، شماره 26: 107-125.##رهنمایی، محمد تقی؛ شعبانی فرد، محمد؛ اکبرپور سراسکانرود، محمد (1388)، توسعه استراتژیک شهرهای میانی ایران با تاکید بر رویکرد CDS راهی به سوی توسعه منطقه ای، آمایش سرزمین، شماره 1: 54-21.##صرافی، مظفر؛ توکلی‌نیا، جمیله و استادی سیسی، منصور (1388)، راهبرد توسعه شهر مبتنی بر توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر شبستر، جغرافیا (نشریه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال هفتم، شماره 22: 82-65. ##عبدالعلی‌زاده، علی؛ زند حسامی، حسام؛ مولایی، زینب (1389)، نقطه چین‌های خاکستری گردشگری در کلان‌شهرهای ایران (راهکارهای نوین در جذب گردشگری شهری)، ویژه ‌نامه اقتصادگردشگری شهری: 47-34.## فاضلی، مرتضی (1385)، ارزیابی توانمندی گردشگری در منطقه رود دشت و تالاب گاوخونی و راهکارهای ساماندهی آن با تأکید بر اکوگردشگری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.##فرج‌زاده اصل، منوچهر (1384)، سیستم اطلاعات جغرافیایی  و کاربرد آن در برنامه‌ریزی توریسم، انتشارات سمت، تهران.##گلکار،کوروش، (1384)، مفهوم و فرایند تدوین چشم انداز شهر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24: 36-25.##گلکار، کورش؛ آزادی، جلال (1384)، راهبرد توسعه شهر چیست؟، نشریه شهرنگار، شماره 30: 79-59.##مرکز آمار ایران: نتایج تفصیلی سرشماری‏های عمومی و نفوس و مسکن‏ سال‏ 1385.##مهندسین مشاور ایران آمایش (1383)، طرح هادی شهر چابکسر، سازمان مسکن و شهرسازی استان گیلان.##
  Asian Development Bank (2004), City Development Strategies to Reduce Poverty, Political Science,: 125-132.## Bramwell, Bill (1997), Remove from marked Records A sport mega-event as a sustainable tourism development strategy, Tourism Recreation Research. Vol. 22, No. 2: 13-19.## Binns, Tony; Nel, Etienne (2008), Tourism as a local development strategy in South Africa, The Geographical Journal, Issue3: 235–247.## Castellani,Valentina; Sala, Serenella (2008), Sustainable performance index for tourism policy development, Tourism Management, 31(2010): 871 - 880.## Damjanović, Dušan (2008), City of Belgrade Development Strategy, Palgo Center: 125-212.##Harrill, Rich (2004), Residents’ Attitudes toward Tourism Development: A Literature Review with Implications for Tourism Planning, Journal of Planning Literature, Vol. 18, No. 1: 251–266. ##Jamrozy,Ute (2007), Marketingof tourism aparadigm shift toward sus trainability, aianternational Journal of culture, Tourism and Haspitality Research, 1(2):117.130.##Law, Christopher (1993), Urban tourism: attracting visitors to large cities. Business & Economics: 251-266.## Weaver, David;  Lawton, laura (2006), Tourism Management, third edition, wiley publication Tourism Management: 504 -512. ##WTO, http: //www.answers.com##