دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز 1396، صفحه 1-130