با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی هویت مکانی محله‌های شهری، مطالعه موردی: محله سنگلج، منطقه 12 شهر تهران

بتول مجیدی؛ سامان حیدری

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 13-22

چکیده
  محله‌های کلان‌شهر تهران از اساسی‌ترین عناصر اجتماعی – کالبدی بوده و به‌‌عنوان حلقه ارتباطی میان شهروندان محسوب می‌شوند. یکی از مسئله‌های مهم محله‌های شهری هویت مکانی آن‌ها می­باشد. بی‌توجهی به این امر باعث می‌شود، شهروندان یک محله احساس تعلق به محل زندگی خود نداشته باشند و در نتیجه محله‌ای ناپایدار شکل می­گیرد. هدف ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در بهره‌مندی از خدمات عمومی شهری، مطالعه موردی: حوزه‌های 16 گانه شهر اردبیل

رحیم سرور؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 23-36

چکیده
  از هم‌پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدماتی شهری یکی از مهم‌ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی در دهه‌های اخیر بوده که زمینه‌ساز نابرابری شهروندان در برخورداری از این خدمات شده است. چنانچه مهم‌ترین رسالت برنامه‌ریزان و مدیران شهری در این زمینه، تلاش برای دستیابی به آرمان «برابری فرصت­ها» در دسترسـی گروه‌های مختلف جامعه شهری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش توسعه یافتگی شهرهای شهرستان سقز با تاکید بر نیروی بازار کار در بازه زمانی 1345 تا 1385

احد ساعی؛ مهدی حاجیلو؛ محمد کوچکی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 37-48

چکیده
  یکی از عوامل اصلی در سنجش درجه توسعه­ یافتگی مناطق، وجود فرصت‌های شغلی در آن منطقه و میزان عرضه و تقاضای نیروی کار می‌باشد که در هر منطقه با توجه به میزان عرضه و تقاضای نیروی­کار، مقدار کمبود شغل محاسبه و درجه توسعه‌ یافتگی آن بررسی می‌گردد. یکی از مدل‌هایی که وضعیت بازار نیروی کار را مورد سنجش قرار می­دهد، مدل بازار کار است. ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل مکان یابی کاربری فرهنگی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و تحلیل شبکه(N.A)، نمونه موردی: منطقه 8 کلان‌شهر کرج

رامین حیدری شهپر؛ ملیحه احمدی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 65-82

چکیده
  رشد روزافزون شهرگرایی و شهرنشینی صرف­ نظر از علل آن، سبب تبدیل ‌شدن نقاط جمعیتی به شهر، بزرگ شدن شهرهای متوسط و کلان شدن شهرهای بزرگ ‌شده است. در این میان هر چه که شهر بزرگ‌تر باشد، مسائل و مشکلات پیش روی آن نیز بیش­تر شده و برنامه­ریزی برای آن پیچیده­تر می‌گردد. یکی از مهم‌ترین کاربری‌های شهری به دلیل ماهیت خدماتی، آموزشی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش تأثیرگذاری و اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهر (CDS)بر توسعه گردشگری شهری، مورد مطالعه: چابکسر

فاطمه مبرهن قاسم‌آبادی؛ سیدعلی حسینی؛ محمد اسکندری نوده

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 67-76

چکیده
  راهبرد توسعه شهر در اغلب موارد اهدافی همچون  بهبود بخشیدن به مدیریت و حاکمیت شهری، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال شهری، کاهش مداوم فقر شهری را در کشورهای  در حال توسعه از جمله ایران دنبال می کند. در همین راستا، هدف از مطالعه حاضر، سنجش تأثیرپذیری اجرایی شدن شاخص‌های راهبرد توسعه شهری در مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری در شهر چابکسر ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی، نمونه موردی: محله هفت‌تنان، منطقه 3 کلان‌شهر شیراز

سعید امانپور؛ سمیه غلامی؛ عمران کهزادی؛ جهان بین میرزایی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 77-88

چکیده
  برنامه‌ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، گفته می‌شود و هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری است. هدف از مطالعه حاضر   تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار در محله هفت‌تنان کلان‌شهر شیراز می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: شهر بجنورد

امین فرجی؛ آزاده عظیمی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 89-100

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی و مطالعه رضایتمندی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر بجنورد می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف، کاربردی می‎باشد. برای تحلیل متغیرهای تحقیق از روش‌های تحلیل آماری شامل آمار توصیفی، تحلیل عاملی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید و روش گردآوری داده‌های تحقیق میدانی است. شاخص‌های تحقیق ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل روند تغییرات دوره‌ای فضای سبز شهری زنجان از 1385 تا 1390 و ارائه الگوی مکانیابی بهینه آن

نفیسه مرصوصی؛ صالح رشوند

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، صفحه 101-118

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل تغییرات دوره‌ای فضای سبز شهری زنجان و مکان‌یابی بهینه آن در منطقه 2 شهرداری زنجان است. روش تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی بوده و از لحاظ نوع پژوهش، کاربردی می‌باشد. روند تغییرات کمّی وکیفی براساس مدل LCM و مقایسه دودوئی محاسبه گردید . جهت وزن‌دهی به معیارهای مکان‌یابی  فضای سبز شهری از مدل تحلیل سلسله مراتبی در محیط ...  بیشتر