با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران، اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور ، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی و معماری واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 دانشجوی دکتری شهرسازی واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، گفته می‌شود و هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری است. هدف از مطالعه حاضر   تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی با رویکرد توسعه پایدار در محله هفت‌تنان کلان‌شهر شیراز می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با ماهیت کاربردی است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از گروه متخصص در شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری برای شش معیار: اجتماعی- اقتصادی، مسکن، تأسیسات و تجهیزات، دسترسی، طبیعی، فرهنگی- تاریخی در نظر گرفته و زیرمعیارهایی متناسب هر شاخص، معرفی‌ شدند. سپس با استفاده از روش مثلث سلسله مراتبی فولر وزن نهایی زیرمعیارها تعیین گردید و در پایان پیشنهادهای راهبردی توسعه کاربری اراضی محله هفت‌تنان کلان‌شهر شیراز ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Editing Land use Strategy of Development, Case Study: Haftnanan Neighborhood, District 3 of Shiraz Metropolitan

نویسندگان [English]

  • Saeid amanpour 1
  • Somayeh Gholami 2
  • Omran Kahzadi 3
  • Jahanbin Mirzaei 4

1 Assistant Professor in Shahid Chamran University, Ahwaz

2 PhD Student of Geography and urban planning, Payam Noor (Remote Learning) University in central Tehran, Iran.

چکیده [English]

Land use planning refers to the way of using, distributing, and protecting the lands and is considered as the main core of urban planning. The present study aims is editing land use development strategies considering the sustainable development in Haft Tanan district in Shiraz. The research is practical and the method is descriptive-analytic. Using Delphi method and a survey among urbanism and urban planning experts, data based on the six criteria of socio-economic, housing, facilities and equipment, accessibility, natural, and cultural-historical were considered and sub-criteria according to each index were introduced. Then using Fuller hierarchical triangle method, the final weight of the sub-criteria was determined. And finally, suggestions for land use development strategies of the region were presented.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development Strategies
  • Land Use
  • Hafttanan
  • Shiraz Metropolitan
احدنژاد، مصطفی؛ قاسمی، اکرم؛ کاظمی، لیلا (1393)، استفاده از الگوی استراتژی شهری در برنامه‌ریزی کاربری فضای سبز مطالعه موردی: منطقه یک شهر زنجان، فصل‌نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، سال ششم؛ شماره 19: 7-20##افتخاری، جواد (1380)، برنامه‌ریزی و ساماندهی کاربری اراضی محله قلهک تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه علم و صنعت، تهران.##بحرینی، سیدحسین (1381)، فرآیند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه تهران. ##پوراحمد ، احمد؛ حاتمی‌نژاد، حسین؛ زیاری، کرامت‌اله؛ فرجی سبکیار، حسنعلی؛ وفایی، ابوذر (1393)، بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهری از منظر عدالت اجتماعی، مورد مطالعه کاشان، آمایش سرزمین، دوره‌ی ششم، شماره‌ دوم:  208-179##پورمحمدی، محمدرضا (1374)، نیاز به زمین جهت توسعه شهری، نشریه‌ دانشکده‌ علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره‌2: 64-43.##تقوایی، مسعود؛ حسینی‌خواه، حسین و علیزاده اصل، جبار (1394)، استراتژی توسعه شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری، مطالعه موردی: محله اکبرآباد یزد، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال پنجم، شماره 15: 125-142.##توکلی‌نیا، جمیله؛ سیسی، منصور (1388)، تحلیل پایداری محله‌های کلان‌شهر تهران با تأکید بر عملکرد شوراها، نشریه پژوهش‌های جغرافیای انسانی (پژوهش‌های جغرافیایی)، دوره  41،  شماره  70: 43-29.##حجتی، وحیده؛ مضطرزاده، حامد (1387)، مفهوم عدالت و رابطه‌ آن با شهر، مجله‌ جستارهای شهرسازی، شماره‌های 24 و 25، 40-46.##حسین‌زاده دلیر، کریم؛ ملکی، حسین (1384)، توسعه پایدار شهری، کاربری اراضی شهر ایلام، مجله‌ دانشکده‌ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 1: 24-1.##حیدری چیانه، رحیم؛ رضاطبع ازگمی، سیده خدیجه؛ معتمدی مهر، اکبر (1391)، کاربرد استراتژی توسعه شهری در بهبود سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله شنب غازان تبریز)، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دوره3، شماره نهم: 35-56.##دزفولی، راما (1390)، ارزیابی میزان توجه به جایگاه توسعه پایدار محله محور در طرح‌های توسعه شهری، محله هویت شهر، سال ششم، شماره دوازدهم: 71-78.##زیاری، کرامت‌اله (1390)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.##زیاری، کرامت اله، اسدی، صالح و ربانی، طاها (1392)، ارزیابی ساختار فضایی و تدوین راهبردهای توسعه شهری جدید پردیس، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، دوره 45، شماره 4: 28-1.##سالنامه آماری 1392 شهرداری شیرازhttp://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx####سرور، رحیم (1384)، جغرافیای کاربردی و آمایش سرزمین، انتشارات سمت، تهران.##سعیدنیا، احمد (1378)، کتاب سبز راهنمای شهرداری‌ها، تهران: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور، جلد دوم و چهارم.##سیف‌الدینی، فرانک (1381)، فرهنگ واژگان برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، انتشارات دانشگاه شیراز.##سیف‌الدینی، فرانک (1383)، مبانی برنامه‌ریزی شهری، انتشارات آییژ.##شهرداری شیراز (1392)، سالنامه آماری##شراینی، حسین (1382)، ساماندهی مکان، انتشارات دانش آفرین##شیعه، اسماعیل (1382)، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران. انتشارات دانشگاه علم و صنعت.##صحرائی جویباری، حمید و ابراهیم‌زاده، عیسی (1394)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی و مکان‌گزینی بهینه در محلات شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: محله 47 شهر زاهدان، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر، دوره 24)، شماره 94: 77-93.##صدیق اورعی، غلامرضا؛ فیاض، صادق (1391)، تأملی کوتاه بر نظام محله‌ها و کارکردهای آن بر اساس گفتارهایی از ویت، مشهد، انتشارات بوی بهشت: 3-15.##عسگری، علی؛ رازانی، اسد؛ رخشانی، پدرام (1381)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری (سیستم‌ها و مدل‌ها)، تهران، نشر نور علم.##فنی، زهره؛ دویران، اسماعیل (1389)، برنامه‌ریزی مردم محور (مشارکتی) در مقیاس خرد شهری (محله) مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد زنجان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 98: 102-79.##مرصوصی، نفیسه (1383)، تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران، ماهنامه پژوهشی- آموزشی شهرداری‌ها، سال ششم، شماره 65: 90-112.##مشیری، سیدرحیم؛ ملکی نظام‌آباد، رسول (1390)، تحلیلی بر برنامه‌ریزی کاربری اراضی با تأکید بر توسعه شهری نمونه موردی: شهر میاندوآب، دانشنامه جغرافیا، شماره 82،: 73-87##مهدیزاده، جواد (1379)، برنامه‌ریزی کاربری زمین، تحول در دیدگاه‌ها و روش‌ها،  فصلنامه مدیریت شهری، شماره4: 70-80.##مهندسین مشاور پارس ویستا (1383)، سرانه کاربری‌های خدمات شهری، جلد اول، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.##وارثی، حمیدرضا؛ قائد رحمتی، صفر؛ باستانی فرد، ایمان (1386)، بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت مطالعه‌ موردی: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه، شماره9: 106-91##یکانی فرد، سیدرضا (1384)، تبیین و ارائه الگوی بهینه کاربرد اراضی شهری در ایران، مجله شهرداری‌ها، شماره 71، تهران: 70-82.##
Bento, Antonio; Cropper, Maureen; Mobarak, Ahmad; Vinha, Katja (2004), The impact of urban spatial structure on travel demand in the United States, World Bank policy research working, Vol. 3007:461-478##Chapin, Franceis Stuart; Kaiser, Edward (1978), Urban land use planning; USA: Illinois Press.##Chapin, Franceis (1972), Urban land use planning, Second edition, niversity of 111 inoins. Ph.D. These, Alain Iarriud, universte du Toulouse11 le Mirail T. loulouse.##Riebsame, William;  Meyer, William (1994), Global land use and land- cover change: An overview, Cambridge University Press.https://www.bahesab.ir/map/shiraz##