با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

2 گروه علمی جغرافیا دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه گلستان

چکیده

در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 85/0 مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، مبلمان شهری بر زیباسازی و هویت‌بخشی فضاهای شهری، سلامت جسمانی و روانی شهروندان و کیفیت‌بخشی فضاهای شهری تأثیر دارد. هم‌چنین بین متغیرهای مبلمان شهری و جذب گردشگر در شهرگرگان و نیز بین متغیرهای مبلمان شهری و توسعه گردشگری شهری رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of urban furniture performance in urban spaces, case study: urban areas

نویسندگان [English]

 • Akbar Sharbati 1
 • Ayub Bedraghnejad 2
 • Reza Sarli 3

چکیده [English]

In this research, the role and place of furniture in urban spaces of Gorgan city has been analyzed and evaluated from the viewpoint of the citizens of this city. The main approach of this study is to study the subject and components of a combination of descriptive-analytical and surveying methods by completing the questionnaires in various regions of Gorgan. The statistical population of this research is citizens of Gorgan city in the year 1395. 384 of them were selected by using Cochran formula. The five-choice questionnaire of Likert scale was distributed randomly among them. A researcher-made questionnaire has been made the academic validity being confirmed by using the Crohn alpha coefficient of 0.85. The results of the research show that urban furniture has an impact on the freshness and identity of urban spaces, physical and psychological well-being of citizens and the quality of urban spaces as well. Also, there is a positive and significant correlation between urban furniture variables and tourist attraction in Gorgan city as well as between urban furniture variables and urban tourism development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Furniture
 • Urban space
 • Tourism Development
 • Gorgan
 1. اسلامی راد ، قربان و قاسمی، یاسر  (1390)، نقش و اهمیت  مبلمان شهری در ساماندهی و زیباسازی فضاهای گردشگری شهری، مجموعه مقالات همایش گردشگری و توسعه پایدار ، 22و23 تیرماه ، دانشگاه آزاد اسلامی  واحد همدان.
 2. بهمنی کارزونی، سارا، جلالی، آزاده ( 1392 )، تاثیر نشانه ها و المان های شهری بر خوانایی شهرها، همایش ملی عناصر زیبا سازی شهری، شیراز.
 3. 3.         پاکزاد،آزاد خانی و طهماسبی­کیا، زهرا (1395)، بررسی نقش و عملکرد مبلمان شهری در ارتقاء کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی:منطقه 4شهرداری کرمانشاه)، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 93-110.
 4. توسلی، محمود (1376)،  طراحی شهری در بخش مرکزی تهران ، چاپ اول ، تهران : انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
 5. تیموریان، کتایون  و زیویار، پروانه (1392)، بررسی و مطالعه رضایتمندی از استاندارد های مبلمان شهری ، مورد مطالعه ناحیه 2 منطقه 2 شهر تهران ،  فصل نامه جغرافیا ، سال یازدهم ، شماره 37، صص 289-304.
 6. 6.         جهانبخش جاوید، افسانه وضیا بخش، ندا (1393)، بررسی ضرورت توجه به نقش مبلمان شهری در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری، همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری،گرگان. ص- ص؟
 7. حکمت نیا ، حسن، طاوسیان، علی، احمدیان مرج، عباس و رضایی  (1391)، سطح بندی توسعه یافتگی محلات شهری با تاکید بر رضایتمندی استاندارد مبلمان شهری ، مطالعه موردی : محلات شهر ابر کوه ، پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری ، دوره2، شماره 4، صص 501-509.
 8. رحمانی فیروزجاه، علی و سهرابی، سعدیه (1394)،  بررسی جامعه شناختی رابطه بین مبلمان شهری و کیفیت زندگی، فصل نامه مطالعات جامعه شناختی ، سال پنجم ، شماره شانزدهم ، صص 179-200.
 9. روح بخش قصابی، فروغ (1385)، مناسب سازی مبلمان و تجهیزات شهری، همایش ملی مناسب سازی محیط شهری،تهران
 10. زال نژاد، کاوه (1390)، برنامه ریزی به منظور ساماندهی مبلمان شهری، فصلنامه نماد گلستان، سایر مشخصات ؟ صص 28-22.
 11. زنگی آباد ، علی و نوری، محمد ( 1394) ، تحلیل وارزیابی تطبیقی وضعیت مبلمان شهری در پارک های درون شهری کلان شهرها از دیدگاه شهروندان ، مطالعهموردی: کلان شهر اصفهان ، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ، سال 26 ، پیاپی 57، شماره 1، صص 85-104.
 12. زنگی آبادی، علی  و تبریزی، نازنین (1386)، تحلیل فضایی مبلمان شهری محدوده گردشگری بخش مرکزی شهر اصفهان ، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ، شماره 1 ، دوره 22 ، صص 45-66
 13. زنگی آبادی، علی  و تبریزی، نازنین (1383)، طراحی و برنامه ریزی مبلمان شهری ، انتشارات شریعه توس.
 14. زیاری ، کرامت اله ، مهدی ، علی و مهدیان بهنمیری ، معصومه (1392)،  بررسی و تحلیلی بر مبلمان شهری از دریچه رضایت شهروندی و عملکرد مدیریت شهری (مورد پژوهش : شهر مهاباد) ، فصلنامه جغرافیایی چشم انداز ، سال پنجم ، شماره 18 ، صص 7-28.
 15. سلطانی، علی و نامداریان ، احمدعلی (1390)، تحلیل نقش فضاهای شهری در دستیابی به توسعه پایدار شهرها ، تبیین پارادیم ارتباط ، فصلنامه باغ نظر ، سال هشتم ، شماره 18،صص 3-12.
 16. سعید نیا ، احمد (1383)، طراحی فضاها و مبلمان شهری ، انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، تهران.
 17. شاه حسینی،  پروانه و عاشور مراد، مریم  (1394)، تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 15 شهرداری تهران، فصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهری ، سال سوم ، شماره یازدهم ، صص 11-23.
 18. شماعی، علی و پوراحمد، احمد (1384)،  بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول.
 19. شمس، مجید و مرادی، خدیجه (1393)،  مبلمان شهری و تاثیر آن بر سلامت روانی ، نمونه مورد مطالعه شهر ملایر ، فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی ، شماره اول ، صص 87-102.
 20. غلام پور، اشکان (1379)،  معیارهای ارزیابی و انتخاب مبلمان شهری ، ماهنامه شهرداری ها ،  سال دوم ، شماره 18 ، ،صص 55-58.
 21. قنبری،  ابوالفضل و پورمحمدی، محمدرضا (1383)،  ضوابط و استانداردها در طراحی ، ساخت ، مکان یابی و نصب مبلمان شهری، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی ، شماره 17، صص 131-154.
 22. لحمیان، رضا،  عبوری، مهدی و براری ، معصومه (1392)، نقش مبلمان شهری در توسعه گردشگری ، مطالعه موردی : شهر ساری ، مجله آمایش جغرافیایی فضا ، سال سوم ، شماره دهم ، صص 101-120.
 23. کلانتری، حسین و انصافیان،  پیام (1390)، مبلمان شهری ، چاپ اول ، تهران : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
 24. گلستانی، نفیسه، روشن، محبوبه و شیبانی، مهدی (1394)،  سنخیت شناسی همسویگی معنادار روش های ارزیابی قرارگاه های رفتاری و بازطراحی مبلمان و فضاهای شهری ، فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 38، صص 241-272
 25. محمدی، ندا و تقی پور، ملیحه (1394)،نقش مبلمان شهری درسرزندگی پیاده راه­های بافت تاریخی، نمونه موردی : خیابان حافظیه و شهرداری ، دو فصلنامه  پژوهش های منظر شهری، سال دوم ، شماره 4،صص 59-68.
 26. محمدنژاد، مریم، بهزادفر، مصطفی و شاهی، جواد (1387)،  مکان­یابی مبلمان شهری با استفاده از GIS، مجله شهرنگار ، سال نهم ، شماره 50،  صص40-49.
 27. مرتضایی، سید رضا (1382)، رهیافت هایی در طراحی مبلمان شهری ، انتشارات سازمان شهرداری ها ی کشور ، چاپ دوم.
 28. مسدد، سیدهاشم و هاشمی، مهران (1389)، مروری بر معیارهای طراحی و ساخت مبلمان شهری ، مجله منظر ، دوره 2 ، شماره هفتم ، صص 72-73.
 29. مشیری، سیدرحیم، رحمانی، بیژن و اسلامی راد، قربان  (1393)، مقایسه تطبیقی منظر بافت های شهر بر اساس شاخص های مبلمان شهری ، مطالعه موردی : شهر بهشهر، فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس ، سال ششم ، شماره 19 ، صص 81- 98.
 30. موسوی، سیروس و عبدی، زهرا  (1381)، تندیس ها عنصر حیات بخش فضاهای شهری ، ماهنامه شهرداری ها ، شماره 40، صص 130-134.
 31. نقی زاده، محمد ( 1386)، ادراک زیبایی و هویت شهر در پرتو تفکر اسلامی، اصفهان، انتشارات ، سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری اصفهان.

 

 1. Bulut, Yahya and Atabeyoglu .(2007).Fountains as urban furniture in historical urban structure and usage culture: Erzurum city  case, Building and Environment, Volume 42, Issue 6, Pages 2432-2438.
 2. Gibbsons, Johonna And oberholzer, Bernardo (1991). urban street scape, Cambridge USA: BSP professional Books.
 3. Marta Jiménez Lamsfus ; Marina Puyuelo Cazorla ; Lola Merino Sanjuán. (2014). Urban furniture for Smartcity Journal of IEEE, pp 765-803.
 4. Xun ,Zun  and  Wei  )2011). Analysis on Urban Vitality Elements and Model Construction, pp 552 – 557.