با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل توزیع خدمات شهری در محلات مسکونی با رویکرد عدالت اجتماعی، مطالعه موردی: شهر دهگلان - کردستان

عیسی ابراهیم زاده؛ جمیل قادرمزی؛ دیمن کاشفی دوست

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4452

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل پراکنش فضایی کاربری‌های خدماتی و سطح‌بندی محلات شهری در شهر دهگلان واقع در استان کردستان با رویکرد عدالت اجتماعی اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بود ه است. برای این منظور از مدل‌های ANP، میانگین نزدیک‌ترین همسایه، شاخص Moran''s و تکنیک TOPSIS در نرم‌افزارهای ARC GIS، Super Decision استفاده گردید. نتایج ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات شهری، مورد مطالعه: منطقه دو شهر اردبیل

چنور محمدی؛ حسین نظم فر؛ سعدی محمدی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4453

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توزیع فضایی کیفیت زندگی در محلات منطقه دو شهر اردبیل می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه ساکنین محله‌های یازده‌گانه منطقه دو شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 385 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. در تحقیق حاضر شاخص‌های ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز

علیرضا پرویزیان؛ سعید امان پور؛ هاجر احمدی؛ نازنین حاجی پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4454

چکیده
  هدف مطالعه حاضر آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از نرم افزار GIS، در منطقه3 اهواز می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و بوده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع در دسترس گردآوری گردید و  پس از استخراج شاخص‌ها، وزن شاخص‌ها با استفاده از مدل چند متغیره (FAHP) به‌دست آمدند. تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش تامین امنیت و شناسایی کانون‌های ناامن گردشگری در افزایش شمار گردشگران به استان همدان در سال 1395

سید مهدی پورباقر کردی؛ سپیده رضایی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 55-68

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4455

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه نقش تأمین امنیت گردشگری و شناسایی نقاط ناامن گردشگری در افزایش جذب گردشگر به استان همدان در سال 1395 بوده است. در اجرای تحقیق از آمار توصیفی و تکنیک‌های زمین‌آمار  استفاده گردید. جامعه مورد بررسی کارشناسان بنگاه‌های گردشگری استان همدان به تعداد 80 نفر بود. برای تشخیص وجود یا عدم وجود ساختار فضایی میان نقاط ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
فرا روش پژوهش‌های مرتبط با عدالت فضایی در مقیاس شهری در ایرن در بـازه‌ی زمـانی ۱۳۸۳-۱۳۹۴

نینا الوندی پور؛ هاشم داداش پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 69-86

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4456

چکیده
  در این مقاله کوشش شده است با استفاده از طرح‌ پژوهش ترکیبی و راهبرد پژوهشی فراروش به ارزیابی و آسیب‌شناسی وضعیت مؤلفه‌هـای روش‌شناسـی پژوهش‌های انجام ‌شده و تلفیق تفسیری نتایج آن‌ها پرداخته شود. جامعه‌ مورد مطالعه ۴۴ مقاله علمی- پژوهشی با محوریت موضوعی عدالت فضایی در بـازة زمـانی سال‌های ۱۳94-۱۳83، بودند که به‌صورت جداگانه کدگذاری، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل اثرات مداخلات کالبدی بازسازی شهری بر پایداری اجتماعی، نمونه مورد مطالعه: طرح بازسازی پروژه تجاری اقامتی مجد شهر مشهد

مصطفی امیرفخریان؛ حسین مبینی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 87-104

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4457

چکیده
  با توجه به این‌ که پروژه‌های بازسازی به دنبال احیاء هویت و رونق مجدد بافت فرسوده با حفظ بافت اجتماعی آن می‌باشند، حفظ حیات اجتماعی و هویت محدوده قبلی یکی از چالش‌های پیش روی این طرح‌هاست. در همین راستا پژوهش حاضر تغییرات اجتماعی ناشی از پروژه بازسازی مجد در محله عامل‌شهر مشهد را از منظر ساکنان بررسی نمود. برای این منظور ضمن بهره‌گیری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل عملکرد مبلمان شهری در فضاهای شهری ، مطالعه موردی: شهرگرگان

اکبر شربتی؛ ایوب بدرق نژاد؛ رضا سارلی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 105-116

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4458

چکیده
  در پژوهش حاضر نقش و جایگاه مبلمان در فضاهای شهری شهرگرگان از دیدگاه شهروندان این شهر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. ماهیت تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و با استفاده از روش پیمایشی در مناطق مختلف شهر گرگان اجرا گردید. حجم نمونه آن با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 384 نفر تعیین شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش مطلوبیت طراحی فضاهای شهری برای معلولان جسمی با رویکرد پایداری شهری، مطالعه موردی: پیاده راه‌های ارومیه

علیرضا سلیمانی؛ رباب حسین زاده؛ اسماعیل حسین زاده؛ نرمین آقایی

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، صفحه 117-133

https://doi.org/10.30473/grup.2018.5318

چکیده
  ایجاد بسترهای فضایی کالبدی مناسب جهت استفاده همه اقشار جامعه از خدمات و امکانات عمومی به‌منظور تحرک و جابه­جایی بهتر انسان و دسترسی آسان‌تر در سطح شهر،به منظور رشد و توسعه جوامع، امری ضروری است. ناتوانان جسمی، معلولان و جانبازان بخشی از افراد جامعه هستند که همانند سایر افراد، نیازمند دسترسی و استفاده از امکانات و خدمات عمومی هستند؛ ...  بیشتر