با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد‌، ارزیابی و آمایش سرزمین‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران.

2 استادیار‌، گروه منابع طبیعی و محیط زیست‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران.

3 دانشیار‌، گروه منابع طبیعی و محیط زیست‌، دانشگاه پیام نور‌، تهران‌، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر‌،‌ با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده‌های آن از تصاویر ماهواره­ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987‌،‌ لندست 7 سنجنده ETM+ سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح‌های هندسی و اتمسفری بر روی نقشه‌ها‌،‌ طبقه­بندی تصاویر به روش نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال انجام گردید. برای تحلیل تغییرات انجام شده از روش LCM استفاده شد. در این تحقیق برای نخستین بار تلاش شده است‌،‌ روند تغییرات کاربری اراضی در شهرستان سیروان برای محافظت از جنگل‌ها و مراتع شهرستان سیروان‌،‌ بررسی شود تا بتوان برای مدیریت بهتر‌،‌ برنامه‌ریزی نمود. یافته‌های تحقیق نشان داد که در بازه 1987 الی 2000 حدود 140 هکتارمرتع به اراضی ‌انسان‌ساخت و در بازه 2000 الی 2016 حدود 395 هکتار مرتع و 20 هکتار جنگل به اراضی ‌انسان‌ساخت و در بازه زمانی 29 ساله 6850 هکتار مرتع و 680 هکتار جنگل به اراضی کشاورزی تبدیل شده است و طبق نتایج به دست آمده‌،‌ توسعه شهری سبب تبدیل اراضی مرتعی و جنگلی شهرستان سیروان به اراضی مسکونی گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Urban Development on Rangelands and Forests of Sirvan City Using Remote Sensing 1987-2016

نویسندگان [English]

 • zayanb ghobadeyan 1
 • Marziyeh Alikhah Asl 2
 • Mohammad Rezvani 3

1 M.A. Student in Assessment and Land Use, Payame Noor University, East of Tehran, Iran.

2 2. Assistant Professor, Dept. of Natural Resources and Environment, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Dept. of Natural Resources and Environment, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the effects of urban development on rangelands and forests of Sirvan city. In terms of nature, it has been a descriptive-analytical research by the use of Landsat 5TM satellite sensors of 1987, Landsat 7 ETM + sensors of 2000 and Landsat 8 of OLI sensors of 2016 in order to collect data. After performing geometric and atmospheric corrections on the maps, images were classified through maximum likelihood algorithm supervised method with and LCM method was used to analyze the changes. The attempt was made to study the trend of land use changes in Sirvan city to protect the forests and pastures of Sirvan city, so that it could be planned for better management. Findings showed that in the period 1987 to 2000, about 140 ha of pastures were built for human lands and in the period 2000 to 2016, about 395 ha of pastures and 20 ha of forests were built for human lands. In a period of 29 years, 6850 ha of pastures and 680 ha of forests were changed to agricultural lands and according to the results, urban development has turned the rangeland and forest lands of Sirvan city into residential lands.
 Urban Development, Satellite Images‌،‌ Sirwan City.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Development
 • Satellite Images‌
 • ‌ Sirwan City
 1. اسلامی، غلامرضا (1381)، مواجهه با مشکلات و توسعه درونزا، صفه، شماره:  :34: 40-47.

  امانپور‌،‌ سعید، غلامی‌،‌ سمیه و همکاران (1396)‌،‌ بررسی و تدوین راهبردهای توسعه کاربری اراضی‌، نمونه موردی: محله هفت‌تنان در کلان‌شهر شیراز‌، دو فصلنامه پژوهش‌‌‌های بوم‌‌‌شناسی ‌‌‌شهری‌،‌ سال8‌،‌ شماره 16: 77-88.

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام (1396‌)،‌ داده­های منطقه سیروان‌،‌ استان ایلام‌.

  اداره هواشناسی ایلام (1396)‌،‌ نمودار میزان بارندگی و دما تا سال 1395.

  پاگ، سوریک (1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم نژاد  و حداد تهرانی، نشر مرکزمطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری.

  زیاری ، کرامت ا... (1383)، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد.

  شکری فیروزجاه‌،‌ پری (1390)‌،‌ تأثیر پراکنش فضایی کاربر‌ی‌های شهری تبریز بر آلودگی هوا. دوفصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال دوم‌،‌ شماره سوم: 75-82.

  کرمی قهی‌،‌ فاطمه، علیخواه اصل‌،‌ مرضیه‌،‌ رضوانی‌،‌ محمد (1395)‌،‌ پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش دور مطالعه موردی بخش رودبار قصر تهران‌،‌ استان تهران‌،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد‌،‌ دانشگاه پیام نور شرق تهران

  عزیزی،محمد مهدی (1380)، توسعه شهری پایدار، صفه، شماره 33 : 14-27.

  عسگری‌،‌ علی، رازانی‌،‌ اسد، رخشانی‌،‌ پدرام (1381)‌،‌ برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری (سیستم‌ها و مدل‌ها)‌،‌ تهران‌،‌ نشر نور علم.

  علی‌پور، کیوان و علی احمدی، نسرین (1395)، مفهوم توسعه و نظریه‌های توسعه شهری، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری،بابل.

  مختاری‌، رضا‌، مرصوصی‌، نفیسه‌، حسینی‌، علی‌، غلامی، محمد

   (1393)‌، ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی توسعه پایدار در شهرهای استخراجی (مطالعه موردی: شهر عسلویه)، دو فصلنامه علمی پژوهشی بوم‌شناسی شهری‌، دوره 5‌، شماره 9‌: 29-44.

  ولی‌زاده‌،‌ کامران، خلیل‌،‌ فلاح و محرمی ایوب (1394)‌،‌ بررسی و تجزیه و تحلیل روند تغییرات کاربری فضای سبز با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: شهر مرند در استان آذربایجان شرقی‌،‌ اولین همایش توسعه پایدار فضای سبز شهری‌،‌ تبریز.

  ایزدی‌،‌ مهدی (1389)‌،‌ مبانی سنجش از راه دور. سایت علوم ژئوماتیک‌،‌ www.GeoGIS.ir.

  Bohannon, L. Cermetrius (2004), The Urban Catalyst Concept. Wendy Jacobson. Blacksburg, Virginia.

  Chan, x. Vierling, l. Deering, D. (2005), A simple and effective radiometric correction method to improve landscape change detection across sensors and across time. Remote Sensing of Environment 98(1):63-79.

  Campbell, J. Wynne, R. (2011), Introduction to Remote Sensing, www.researchgate.net/

  publication/255172213_Introduction_to_Rensote_Sensing.

  Dharanirajan, K. Yuvaraj, E. Sundarapandian, N. (2013), Quantifying the dynamic changes of landuse and land cover in N eil Island, Andaman and Nicobar India, International Journal of Geomatics and Geosciences, 4 (2): 427-434.

  Dhinwa, P, S. Pathan, S , K. Sastry, S, V, C.

  1. Rao, M. Majumder, K, L. Chotani, M, L. Singh, J, P. (2007), Land use change analysis of Bharatpur district using GIS, Photonirvachak, J. Indian Society of Remote Sensing, 20(4): 237-250.

  Elis, E. Ramankutty, N. (2016), Putting people in the map: Anthropogenic biomes of the world. The ecological society of America frontiers in ecology and the environment. https://www.mdpi.com.

  -FAO (food and agriculture organization of the United Nations (2016), The state of the world’s forests.

  Goldsmith, F. B. (1991), Monitoring for Conservation and Ecology, Chapman & Hall, https:// www.abebooks.co.uk.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2000), Land Use, Land Use Change, and Forestry: A Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press: Cambridge, UK/New York, NY, USA.

  Kumar, M. rawat. J. s. (2015), Monitoring land use/cover change using remote sensing and GIS techniques: A case study of Hawalbagh block, District Almora, Uttarakhand, India. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, 18: 77–84.

  Mas, J, F. Velázquez, A. Díaz Gallegos, J.R. Mayorga Saucedo, R. Alcántara, C. Bocco, G. Castro, R. Fernández, T. Pérez Vega. (2004), Assessing land use/cover changes: A nationwide Multidate spatial database for Mexico, , Using Landsat Satellite Imagery, Forest Remote Sensing, 9(7): 249–261.

  Naab, f. Diney, D. Romanus, k. Raphaeat, K. (2013), Urbanization and its impacts onagricultrad lands in growing cities in developing countris: A case of Tamale in china,modern social science journal, 2: 256-287.

  Philpott, Don (2015), A Guide to Federal Terms and Acronyms Government Institutes, Lanham.

   Reis, Selçuk (2008), Analyzing Land Use/Land Cover Changes Using Remote Sensing and GIS in Rize, North-East Turkey,  Sensors 8, no. 10: 6188-6202.

  Wondie, M. Schneider, W. Melesse, A.

  Teketay, D. (2011), Spatial and temporal land cover changes in the simen mountains national park. a world heritage site in Northwestern Ethiopia. Remote Sens. 3: 752–766.

  Wang, M. Wang, B. Wang, Z. (2006), Monitoring and predicting land use change in Beijing using remote sensing and GIS. Landscape and Urban Planning, 78: 322–333.