دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-200 (بهار و تابستان ) 
8. تحلیل شاخص‌های خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل

صفحه 121-136

10.30473/grup.2020.7476

وحید صفریان زنگیر؛ برومند صلاحی؛ رقیه ملکی مرشت؛ محمدکیا کیانیان