با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
علمی-پژوهشی
تحلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری، مطالعه موردی: شهر گلوگاه

فهیمه خواجه نبی؛ محمد رضا زند مقدم؛ زینب کرکه آبادی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 13-28

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7469

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی در رشد و توسعه گردشگری شهری در شهر گلوگاه اجرا گردید. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای شهرستان گلوگاه، مدیران و گردشگران منطقه بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 360 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های شهر سالم بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای، نمونه موردی: استان خراسان جنوبی

رستم صابری فر

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7470

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان تحقق سیاست‌‌های شهر سالم براساس نیازهای محلی و منطقه‌ای در استان خراسان جنوبی اجرا گردید تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی و تحلیلی بوده است داده­های مورد نیاز از سرشماری­های عمومی، نمونه­گیری مرکز آمار و 300 خانوار نمونه از 11 شهرستان استان، گردآوری گردید. شاخص‌‌های بهداشتی، اجتماعی، سکونتی منطقه، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه‌ر‌یزی توسعه پایدار شهری با تعیین مسیرهای بهینه دوچرخه‌سواری با استفاده از مدل‌های کمی، مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت

سید رضا آزاده؛ معین شفیعی حق‌شناس؛ صالح خاکسار شهمیرزادی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7471

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کلان‌شهر رشت از لحاظ دوچرخه ‌سواری شهری و اولویت‌بندی مسیرهای بهینه برای طراحی مسیرهای دوچرخه‌‌ سواری انجام پذیرفت. نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان حاضر در مسیر دوچرخه سواری میدان گیل رشت بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی میزان تاب‌آوری کالبدی محلات شهر بابلسر با تأکید برکاربری اراضی شهری

پری شکری فیروزجاه؛ خدیجه ادبی فیروزجایی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 59-76

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7472

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی میزان تاب­آوری محلات 22 گانه شهر بابلسر در شاخص­های کالبدی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می‌باشد. بدین منظور، از مدل آنتروپی شانول جهت وزن­ده شاخص­ها و مدل تصمیم­گیری چندشاخصه ویکور (VIKOR) جهت تحلیل و سطح­بندی محلات مورد مطالعه با توجه به تاب­آوری کالبدی استفاده گردید. آن‌چه پژوهش حاضر را با ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران

حبیب اله فصیحی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7473

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق، تلفیقی از روش‌های عینی و ذهنی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد، آمارنامه‌ها و گزارش‌‌های سازمان‌ها و دستگاه‌‌های مرتبط بوده‌اند. کیفیت محیط زندگی با 23 سنجه در قالب شاخص­های آلودگی، اکولوژیک، زیرساخت‌ها و امکانات شهری در 5 درجه، مورد ارزیابی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7474

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده است. در همین راستا، با استفاده از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS به بررسی نحوه توزیع فضایی کاربری‌های آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته ­شد. داده‌های تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و سازمان‌های مربوطه گردآوری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی سنجش از دور
بررسی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان با استفاده از سنجش از دور در بازه زمانی سال‌های 1366الی 1395

زینب قبادیان؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7475

چکیده
  مطالعه حاضر‌،‌ با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده‌های آن از تصاویر ماهواره­ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987‌،‌ لندست 7 سنجنده ETM+ سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح‌های هندسی و اتمسفری ...  بیشتر

علمی-پژوهشی آب و هوا شناسی
تحلیل شاخص‌های خشکسالی و بارش استاندارد شده در مراکز شهرهای استان اردبیل

وحید صفریان زنگیر؛ برومند صلاحی؛ رقیه ملکی مرشت؛ محمدکیا کیانیان

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 121-136

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7476

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل شاخص‌‌های خشکسالی بارش برای پیش‌بینی و کاهش اثرات منفی آن در استان اردبیل بوده است که از نظر نوع تحقیق، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می‌‌گردد. داده‌ها با استفاده از روش اسنادی گردآوری شد. بر همین اساس، اطلاعات میانگین بارندگی و میانگین دما به‌صورت ماهانه در ایستگاه‌های سینوپتیک اردبیل، گرمی، پارس‌آباد، ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهرکرج

رامین حیدری شهپر؛ فریبرز احمدی دهکاء؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 137-150

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7477

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک برای جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهر کرج و امکان­سنجی برای ایجاد دهکده گردشگری اجرا گردید. از نظر نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نظر روش، پیمایشی بوده است. جهت گردآوری داده از دو پرسشنامه جداگانه برای متخصصین و گردشگران استفاده گردید تحلیل مجموع یافته‌ها با استفاده از ماتریس ...  بیشتر

علمی-پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش پیاده‌مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی شهر گزبُرخوار

یونس غلامی؛ ابوالفضل دهقان جزی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 151-164

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7480

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی اثر اجرای طرح پیاده‌محور در خیابان خواجه‌نصیر، واقع در بافت قدیم شهر گزبُرخوار، بر افزایش سرزندگی شهری اجرا گردید که از نظر ماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش، مطالعه پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان خیابان خواجه‌نصیر شهر گزبرخوار، بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تحلیل بنیان‌های معرفت‌شناختی و مدل‌های نظری حس مکان و ریشه‌داری در بین ساکنان محله ‌‌هفت‌حوض تهران

صدیف اسلامی پریخانی؛ محسن کلانتری؛ ابولفضل مشکینی؛ عیسی پیری

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 165-178

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7498

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل بنیان‌های معرفت‌شناختی و مدل‌های نظری حس مکان و ریشه‌داری در بین ساکنان محله ‌‌هفت‌حوض تهران، انجام یافته است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله ‌‌هفت‌حوض تهران است که بر اساس نتایج سرشماری 1395 تعداد آن‌ها 30401 نفر ...  بیشتر

علمی-پژوهشی محیط زیست شهری
ارزیابی مخاطرات لرزه‌‌‌ای در مناطق آبرفتی غرب تهران

حسن علیزاده؛ محمد خلج

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 179-194

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7547

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تعیین محدوده­های آسیب­پذیر و مقاوم مناطق آبرفتی غرب شهر تهران در مقابل مخاطرات لرزه­ای بوده است. روش تحقیق شامل بررسی شکستگی‌های مهم، گسل­های مؤثر، استفاده از دیاگرام‌های رسوبی گمانه‌های حفاری شده و داده‌های ژئوتکنیکی است. نمونه­ها از دو جنبه تراکم و آزمون نفوذ استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند و در ...  بیشتر

علمی-پژوهشی سیستم های اطلاعات جغرافیایی
بررسی الگوی فضایی و بصری سازی پراکنده رویی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و آنتروپی شانون در GIS، مطالعه موردی: شهر تبریز از سال 1351-1392

نورالدین میثاق؛ فرسام میثاق؛ عادل مردانه؛ سعید مددی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، صفحه 195-208

https://doi.org/10.30473/grup.2023.39154.2124

چکیده
  پراکنده‌رویی شهری یا پراکندگی کنترل‌نشده‌ مناطق ساخته شده، مسائل زیادی را از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی به شهرهای با رشد زیاد تحمیل می‌کند. ترکیب فناوری‌های سنجش از دور و GIS با مدل آنتروپی شانون می‌تواند برای تشخیص، کمی‌سازی و تحلیل روند الگوی پراکنده‌رویی شهری به‌کار گرفته شود. در این تحقیق، از تصاویر ماهواره لندست، ...  بیشتر