دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-216 (پاییز و زمستان) 
6. تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

صفحه 129-146

10.30473/grup.2021.7636

سیدعلی حسینی؛ محمد میره ای؛ مریم عبدلی مسینان؛ سیده مریم حسینی