دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-216 (پاییز و زمستان)