با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار ، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از  مطالعه حاضر  تعیین یک ‌فاصله مناسب برای احداث شعبه جدید دانشگاهی (واحد) یا ادغام شعبات موجود بر اساس کاهش دانشجو و عدم ضرورت وجود دانشگاه بر اساس فاصله استاندارد  با استفاده از رویکرد آمایش بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در تحقیق حاضر، چهار مرکز و واحد دانشگاهی پیام‌نور در جنوب استان آذربایجان غربی (میاندوآب – شاهین‌دژ – چهاربرج – کشاورز)، از ‌لحاظ حوزه نفوذ جذب دانشجو و مکان بهینه، مورد مطالعه قرار گرفت و فاصله استاندارد پذیرش دانشجو برای آن‌ها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان داد که توزیع فضایی جذب دانشجو در منطقه ناهمگون بوده و واحدهای دانشگاهی نسبت به مراکز خود درست مکان‌یابی نشده‌اند. همچنین پیام‌نور مرکز میاندوآب در سطح منطقه، مناسب‌ترین مکان و مرکز شاهین‌دژ، نامناسب‌ترین موقعیت را داشته است. در پایان مناسب‌ترین مکان برای دانشجویان این منطقه، 11 کیلومتری جاده میاندوآب به طرف شاهین‌دژ پیشنهاد گردید.

 [rostam1]افعال در چکیده باید به شکل گذشته ذکر شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Planning of university centers is a pattern for creative urban development, Case study: Payame Noor Universities of Miandoab and Shahindejh counties

نویسنده [English]

  • alireza soleimani

Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine an appropriate distance for the construction of a new university branch (unit) or the merger of existing branches based on the reduction of students and the absence of the need for a university based on standard distance using the arrangement approach. The research method is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. In the present study, four centers and university units of Payam-e-Noor in the south of West Azerbaijan province (Miandoab-Shahindaj-Chaharborj-Keshavarz) were studied in terms of scope of student enrollment and optimal location, and the standard distance for student admission was determined. The results showed that the spatial distribution of student enrollment in the region was heterogeneous and university units were not located correctly relative to their centers. Also, Payam-e-Noor, the center of Miandoab, was the most suitable place in the region and the center of Shahindaj was the most unsuitable position. In the end, the most suitable place for students in this area, 11 km of Miandoab road to Shahindaj was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Creative Urban Development
  • University Centers
  • Payame Noor University
  • Miandoab
  • Shahindaj
آفتاب، احمد، نظم­فر، حسین، موسوی، میرنجف، عشقی، علی (1395)، تأثیر عوامل جغرافیایی بر پدافند غیرعامل در مناطق مرزی استان آذربایجان­غربی (با تأکید بر مکان­یابی مراکز نظامی)، پژوهشنامه مطالعات مرزی، سال 4، شماره 2: 127-155.
بیدختی، امین، علی‌اکبر، محمدعلی، نعمتی، زارع، مریم (1387)، الزامات تحقق دانشگاه ­پژوهی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران‌، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال4، شماره 3: 187-207.
پوراحمد، احمد، قرخلو، مهدی، دربان آستانه، علیرضا، پورقربان، شیوا (1394)، ‌تحلیل ظرفیت‌های گردشگری جزیره هرمز با تأکید برکاربری دانشگاهی، دوفصلنامه پژوهش‌های بوم­شناسی شهری، سال 7، شماره 1: 95-113.
قربانی، رسول، حسین­آبادی، سعید، طورانی، علی (1392)، شهرهای خلاق، رویکردی فرهنگی در توسعه شهری، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، شماره 11: 1-18.
حسینی، محمدحسین، قلی آریان­نژاد، بهادر (1390)، الگوی ریاضی تعیین ظرفیت دانشجو در مؤسسات آموزش عالی کشور با توجه به اهداف برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی سال 17، شماره2 : 57-80.
رادفر، رضا، طلوعی، شلقی، عباس (1387)، بصیرت، نشریه علوم انسانی، شماره 39: 7-18.
زالی، نادر، مرادی اطمینان، مهدی، (1397)، جستاری درباره دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیکی، مجله اقتصاد و مدیریت شهری، شماره 23، 55 -56.
شهابیان، پویان، رهگذر، عرفانه (1391)، ‌پیوند محیط خلاق با شهر، مجله علمی و ترویجی منظر، دوره 4، شماره 19: 67-73.
عزیزی، نعمت اله (1387)، ‌بررسی چالش­ها و نارسایی­های
تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی تأملی بر نظرات دانشجویان، فصلنامه آموزش عالی ایران، شماره 1: 1-29.
کاظمی، سیدمهدی، رهنمایی، محمدتقی، گلپایگانی، محسن (1392)، ‌بررسی عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان‌شهر تهران (نمونه موردی: مناطق 3 و 19)، فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی شهری، شماره­ 2: 11-27.
مختاری ملک­آبادی، رضا، مرصوصی، نفیسه، علی­اکبری، اسماعیل، امینی، داوود (1394)، تبیین معیارهای بومی‌سازی شاخص­های مکانی- فضای شهر خلاق با رویکرد ایرانی-اسلامی، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی - اسلامی، شماره 22: 23-39.
مرکز آمار ایران (1390)، سرشماری رسمی نفوس و مسکن سال 1390، تهران: مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1390)، سرشماری رسمی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1385)، سرشماری رسمی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1375)، سرشماری رسمی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران.
مرکز آمار ایران (1365)، سرشماری رسمی نفوس و مسکن، تهران: مرکز آمار ایران.
مرصوصی، نفیسه، فرهودی، رحمت‌اله، لاجوردی، سید علیرضا (1394)، کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران، دو فصلنامه پژوهش‌های بوم­شناسی شهری سال 6، شماره 2، پیاپی 12: 79-96.
مرصوصی، نفیسه، خزایی، کاظم (1393)، توزیع فضایی خدمات شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهر مطالعه موردی مادرشهر تهران، مجله پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال 18، شماره 5: 21-40.
منتظر، غلامعلی (1384)، جستاری درباره دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیکی، مجله پیک نور علوم انسانی شماره 3/2 (ویژه یادگیری و آموزش از راه دور): 107 -110.
موسی‌کاظمی، سیدمهدی، رهنمایی، محمدتقی، گلپایگانی، محسن (1392)، بررسی عملکرد فضایی مراکز آموزش عالی در توسعه پایدار فرهنگ شهری کلان‌شهر تهران (نمونه موردی: مناطق 3 و 19)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی شهری، سال 1، شماره 2: 11-27.
موسوی، مینا، محمدزاده نصرآبادی، مهناز، پزشکی‌راد، غلامرضا (1391)، شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به‌کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال 17، شماره 1 : 154137-154.
مولایی، مصطفی، حبیبیان، سجاد، جانعلی­زاده، معصومه (1391)، ارائه مدلی تعاملی در جامعه دانایی محور در خصوص شکل­گیری کسب‌ و کارهای دانش‌بنیان در افق 140کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب ‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران:66-70.
نظم­فر، حسین، آفتاب، احمد، نظام پور، ناهید، مجنونی، علی (1395)، ‌ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق شهری براساس شاخص‌های شهر خلاق (نمونه‌ موردی: شهر سنندج)، برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 20، شماره 4: 159-287.
Donegan, M., Lowe, N. (2008), Inequality in the Creative City: Is There Still a Place for Old-Fashioned, Institutions? Economic Development Quarterly, 22)1(: 41-53.
Florida, Richard (2005), Cities and the Creative Class, New York and London: Routledge.
Florida, Richard (2008), ‌Discovering How Technology Talent and Tolerance Affect the New Economy‌. www.visionbroward.org.
Fritsch, M., Stutzer, M. (2008), ‌The Geography of Creative People in Germany‌, German Institute for Economic Research (DIW), Germany, Berlin.
Hailla, Anne (2008), ‌Global Universities and Urban Development the University of Helsinki as a Developer‌, Lincoln institute of land policy Cambridge, Massachusetts.
Harrison, Philip (2010), ‌SA Research Chair of Development Planning and Modelling, University of the Witwatersrand, and former Executive Director‌, Development Planning and Urban Management, COJ. Personal communication.
Scott, Allen (2006), ‌The Cultural Economy of Cities, Sage, Creative cities: conceptual issues and policy questions‌, journal of urban affairs, No. 28:1-17.
Shamsudin M., Nurana N., Aesya A., Hussain, H.  (2018), The Factors University Location towards Student Choice to Private.
جInternational Journal of Engineering & Technology, No. 29: 97-99.
Wiewel, W., Perry, D.C. (2008), ‌Global Universities, The University, the City and the State‌, Lincoln institute of land policyCambridge, Massachusetts.
Winden, W., Denberg, L., Peter, P. (2007). European Cities in the Knowledge Economy: Towards a Typology, Urban Studies, 44(3): 525-549.