تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه آمایش سرزمین، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

10.30473/grup.2021.7636

چکیده

هدف از این مطالعه تحلیل نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری، شهرستان‌های استان اردبیل بودند. برای تحلیل نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در نواحی استان اردبیل از مدل‌های سیمیلاریتی و کپراس و برای تعیین استراتژی اولویت‌بندی از روش میانگین رتبه‌ها استفاده‌ گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شهرستان‌های نیر، مشکین‌شهر و اردبیل با میانگین ضریب 24/20، در سطح برخوردار، شهرستان‌های مغان و کوثر با میانگین ضریب 57/3، نیمه برخوردار، شهرستان‌های خلخال و پارس‌آباد با میانگین ضریب 67/2 محروم و شهرستان‌های سرعین، پیله سوار و نمین با میانگین ضریب 67/1 در سطح کاملاً محروم قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش که وجود نابرابری‌های فضایی در نواحی مختلف استان تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Spatial Inequalities in Ardebil Province Areas with Emphasis on Spatial Justice

نویسندگان [English]

  • Seyedali Hosseini 1
  • Mohammad Mirehei 2
  • Maryam Abdoli Masinan 3
  • Maryam Hosseini 4
1 PHD Candidate in Geography and Urban Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Land Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Master of Industrial Management, Faculty of Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 BSc in Social Sciences, Faculty of Social sciences, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the spatial inequalities of Ardabil province with emphasis on spatial justice. The research method is descriptive-analytical and the data collection method is documentary. The statistical population was the cities of Ardabil province. To analyze the spatial inequalities of regional development in the regions of Ardabil province, Similarity and Kapras models were used and to determine the prioritization strategy, the average ranking method was used. The results showed that the cities of Nir, Meshkinshahr and Ardabil with an average coefficient of 20.24, at the level of enjoyment, Moghan and Kowsar cities with an average coefficient of 3.57, semi-privileged, Khalkhal and Parsabad cities with an average coefficient of 2.67 and Sarein cities , Cocoon rider and Namin with an average coefficient of 1.67 are at a completely deprived level. According to the results of the study, the existence of spatial inequalities in different parts of the province was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial inequalities
  • Spatial justice
  • Counties of Ardabil Province