تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری، نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار ، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.30473/grup.2021.7629

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری در محلات منطقه یک تهران می‌باشد.دسترسی به تسهیلات شهری یکی از فاکتورهای مهم پایداری محلات می­باشد. فضاهای عمومی و تسهیلات شهری محله­ای یک بخش حیاتی از زندگی روزانه ما در شهر را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. محلات نیاوران، امام‌زاده، رستم‌آباد، نفت، ولنجک، دارآباد و قیطریه در منطقه 1 تهران با روش تصادفی به عنوان محدوده مورد بررسی. انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش اسنادی و استخراج نقشه کاربری‌ها و قطعات مسکونی محلات از سازمان‌های مربوطه انجام گرفت و در نهایت، با استفاده از GIS و منطق فازی، کیفیت دسترسی محلات نسبت به عناصر محله‌ای مشخص گردید. نتایج نشان داد محلات به طورکلی در دسترسی به امکانات محله‌ای  با یکدیگر تفاوت اساسی دارند، هر چند در بعضی عناصر از جمله دسترسی به پارک در شرایط خوبی قرار داشته‌اند اما به طورکلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of urban neighborhoods stability with an emphasis on the spatial distribution of urban facilities, Case Study: District 1 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hassan Ahar 1
  • Ayoub Manoochehri MiyandoAb 2
  • Houshang Sarvar 3
  • Arezou Anvari 4
1 PhD Student, Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Maragheh University, Maragheh, Iran
4 PhD Student, Department of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the sustainability of urban neighborhoods with emphasis on the spatial distribution system of urban facilities in neighborhoods of region one of Tehran. Access to urban facilities is one of the important factors in the sustainability of neighborhoods. Public spaces and urban facilities are a vital part of our daily lives in the city. The research method was descriptive-analytical. Niavaran, Emamzadeh, Rostamabad, Naft, Velenjak, Darabad and Qeytariyeh neighborhoods in region 1 of Tehran by random method as the study area. were chosen. Data were collected using documentary method and extracting maps of neighborhoods and residential parts of the neighborhoods from relevant organizations, and finally, using GIS and fuzzy logic, the quality of neighborhoods' access to neighborhood elements was determined. The results showed that neighborhoods in general are fundamentally different in terms of access to neighborhood facilities, Although they are in good condition in some elements, such as access to the park, they are generally far from ideal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability of urban neighborhoods
  • Spatial Distribution
  • urban facilities
  • Neighborhoods of District One of Tehran