تبیین الگوی توزیع فضایی پارک‌های درون‌شهری با رویکرد عدالت فضایی، منطقه موردمطالعه: شهر سبزوار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

10.30473/grup.2022.8664

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی توزیع فضایی پارک‌های درون‌شهری با رویکرد عدالت فضایی شهر در شهر سبزوار است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. به‌ منظور تحلیل توزیع و تبیین الگوی فضایی از روش‌های آمار فضایی از قبیل نزدیک‌ترین واحد همسایگی و بررسی سطح سرویس‌دهی خدماتی پارک‌های شهری از تحلیل شبکه در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش پیشین متمایز می‌کند بررسی و تحلیل الگوی توزیع فضایی و میزان دسترسی در  انواع طبقات پارک‌های شهری در سطوح مختلف شهر سبزوار می‌باشد. نتایج حاصل از آن نشان داد که شعاع عملکردی پارک‌های شهری در شهر سبزوار، درسطح منطقه‌ای بیان‌کننده شعاع عملکردی مطلوب در بافت‌های مرکزی شهری است که بافاصله گرفتن از مرکز شهر، از مطلوبیت آن کاسته می‌شود. عدم توزیع مناسب پارک‌های درون‌شهری در سطح ناحیه‌ای در غرب شهر سبزوار باعث کاهش مطلوبیت و عملکرد پارک‌های ناحیه‌ای شده و تمرکز بیش‌ازحد این پارک‌ها در در شرق شهر باعث افزایش شعاع عملکرد و مطلوبیت در مناطق شرقی شهر سبزوار شده است، در نتیجه از یک سو توزیع و پراکنش نامناسب و ناعادلانه پارک های دورن شهری در سطوح مختلف شهر سبزوار از سوی دیگر عدم تناسب جمعیت و سرانه فضای سبز منجر به تشدید توزیع ناعادلانه پارک ها در سطوح مناطق، نواحی و محلات شهری شده چراکه به عنوان مثل در ناحیه 9 مساحت پارک 175157مترمربع و جمعیت 7088نفر است که سرانه آن 24مترمربع می باشد یعنی به ازای هر یک نفر 24 مترمربع فضای سبز و مازاد فضای‌سبز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Spatial Distribution Pattern of Urban Inner Parks With Spatial Justice Approach, Study Area: Sabzevar City

نویسندگان [English]

  • Hossein Tahmasebi moghaddam 1
  • MEHDI zanganeh 2
  • MOHAMAD TAGHI heydari 3
  • Mohamadtagi Imani 4
1 1. PhD Student of Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Assistant Profe. Of Geography and Urban Planning, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Assistant profe. of Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
4 MSC Student of Geography and Urban Planning, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to explain the pattern of spatial distribution of inner city parks with the approach of spatial justice in the city of Sabzevar. The research method is descriptive - analytical. In order to analyze and explain the distribution of spatial patterns of spatial statistical methods such as the nearest neighborhood and the city Park Service Service network analysis in GIS was used. What distinguishes the present study from the previous research is the study and analysis of the pattern of spatial distribution and the amount of access in different classes of urban parks in different levels of Sabzevar city. The results showed that the functional radius of urban parks in Sabzevar city, at the regional level, indicates the desired functional radius in the central urban contexts, which decreases its desirability by moving away from the city center. Lack of proper distribution of inner city parks in the western part of Sabzevar has reduced the usefulness and performance of regional parks and excessive concentration of these parks in the eastern part of the city has increased the radius of performance and usefulness in the eastern parts of Sabzevar. Inadequate and unjust distribution of inner city parks in different levels of Sabzevar city On the other hand, the disproportion of population and per capita green space has led to intensified unfair distribution of parks in urban areas, districts and neighborhoods because The population is 7088 people with a per capita of 24 square meters, ie for each person there is 24 square meters of green space and a surplus of green space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial distribution pattern
  • Spatial Analysis
  • urban inner parks
  • Spatial justice
  • Sabzevar city