تأثیر رسانه و جامعه‌پذیری بر رفتارهای زیست‌محیطی شهری، مطالعه موردی: شهرهای ساری و جویبار

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه جامعه‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.30473/grup.2022.8709

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر استفاده از رسانه­ها و جامعه­پذیری بر رفتارهای زیست‌محیطی در شهرهای ساری و جویبار می­پردازد. تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که با استفاده از روش پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری افراد بالای 18 سال شهرهای ساری و جویبار در استان مازندران بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. برای انتخاب نمونه‌‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامه محقق ساخته با متغیرهای مستخرج از تئوری ارزش‌های اینگلهارت، الگوی رفتار محیط‌گرایانه کالموس و اجی‌من به عنوان چارچوب تئوریک بوده است و می‌باشد است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. اعتبار ابزار از طریق اعتبار صوری مورد تائید قرار گرفت و پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، با ضریب بالای 8/0 تائید شد. با توجه به نتایج به دست آمده، رفتار زیست‌محیطی در نمونه هایی مورد بررسی دارای میانگین بالا بودند. بین جامعه­پذیری و رفتار زیست‌محیطی رابطه معنادار به‌دست آمد. همچنین جامعه­پذیری با ابعاد چهارگانه رفتار زیست‌محیطی (رفتار مصرف انرژی، رفتار حفاظت از محیط زیست، رفتار زیست‌محیطی در سفر و الگوی خرید زیست‌محیطی) رابطه معنادار و مثبت داشته است و تبلیغات زیست‌محیطی و استفاده از رسانه­ها تنها با بعد الگوی خرید زیست‌محیطی رابطه معنادار دارد. متغیرهای مستقل،20 درصد از واریانس رفتار زیست‌محیطی را تبیین می‌کنند. نوآوری مطالعه حاضر در استفاده از مطالعه تطبیقی رفتارهای زیست‌محیطی بین دو شهر ساری و جویبار با روش کمی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Media and Socialization on Urban Environmental Behaviors, Case Study: Sari and Joybar Cities

نویسندگان [English]

  • Ai asghar Gholami 1
  • Ali asghar Abbasi asfajir 2
  • Abolghasem Heidarabadi 3
1 PhD student in Sociology of Economics and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Associate Professor in social science department, Babol branch, Islamic azad university, Babol, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

The present study investigates the effect of media use                  and socialization on environmental behaviors in the cities of Sari and Joibar. The research was descriptive-analytical which was conducted using a survey method. The statistical population was people over 18 years old in Sari and Joibar cities in Mazandaran province. Using the Cochran sample size determination formula, 400 people were determined as the sample size. Multi-stage cluster sampling method was used to select the samples. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with variables derived from Inglehart's theory of values, the pattern of environmental behavior of Kalmus and Ajigman as a theoretical framework. SPSS software was used to analyze the data. The validity of the instrument was confirmed by face validity and the reliability of the instrument was confirmed by Cronbach's alpha test  with a coefficient above 0.8. According to the results, environmental behavior in the samples had a high average. There was a significant relationship between sociability and environmental behavior. Also, sociability has a significantand positive relationship with the four dimensions of environmental behavior (energy consumption behavior, environmental protection behavior, environmental behavior in travel and environmental purchasing pattern) and environmental advertising and media use only with the dimension of environmental purchasing pattern. It has a significant relationship. Independent variables explain 20% of the variance of environmental behavior. The novelty of the present study is the use of a comparative study of environmental behaviors between the two cities of Sari and Joibar with a quantitative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental behaviors
  • Media
  • socialization
  • Sari
  • Joibar