سنجش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری، مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

10.30473/grup.2022.8710

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری در شهر پارس‌آباد استان اردبیل بوده است‌. تحقیق از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود که با روش پیمایش اجرا گردید‌. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال شهر پارس‌آباد مغان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید‌. نمونه‌های مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند‌. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن با ضریب بالاتر از 7/0، مورد تائید قرار گرفت‌. متغیر مستقل تحقیق (مشارکت اجتماعی) شامل مؤلفه‌های مستقل مطالعه شامل رابطه متقابل، تعهد متقابل، انتظار متقابل، بود‌. طبق یافته‌های تحقیق، مؤلفه‌های رابطه متقابل، تعهد متقابل و حس تعلق به صورت همزمان بر توسعه پایدار تأثیر معنادار دارند‌. بررسی تأثیر همزمان چهار مؤلفه مشارکت اجتماعی بر توسعه پایدار شهری و اجرا در قلمرو یک شهر میان اندام، می‌تواند رویکردی جدید در این حوزه مطالعات شهری باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The aim of this study was to determine the role of sustainable social participation in improving the quality of urban life in Parsabad, Ardabil province. In terms of nature, the research is a descriptive-analytical study that was conducted by survey method. The statistical population of the study included citizens over 18 years of age in the city of Parsabad Moghan. Using the Cochran sample size determination formula, 380 people were determined as

نویسنده [English]

  • Yousef Darvishi
Department of Geography and Urban Planning Payame Noor University (PNU)
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the role of sustainable social participation in improving the quality of urban life in Parsabad, Ardabil province. In terms of nature, the research is a descriptive-analytical study that was conducted by survey method. The statistical population of the study included citizens over 18 years of age in the city of Parsabad Moghan. Using the Cochran sample size determination formula, 380 people were determined as the sample size. The studied samples were selected using random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that its reliability  with a coefficient higher than 0.7 was confirmed using Cronbach's alpha test. The independent variable of research (social participation) included the independent components of the study including reciprocal relationship, mutual commitment, mutual expectation. According to the research findings, the components of reciprocity, mutual commitment and sense of belonging simultaneously have a significant effect on sustainable development. Examining the simultaneous effect of four components of social participation on sustainable urban development and implementation in the territory of an inter-city city can be a new approach in this field of urban studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Sustainable Development
  • Urban Biological Quality
  • Parsabad