با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس، ایران

2 استادیار ، گروه معماری ، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی ، پردیس، ایران

3 دانشیار و هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی متغیرهایی است که از دیدگاه ریخت شناسی، شکل دهنده حیاط مرکزی در شهر کاشان بوده و تعیین میزان همبستگی میان آنها است. این متغیرها شامل طول، عرض، ارتفاع بدنه، کشیدگی حیاط مرکزی، مساحت حوض، مساحت باغچه، تعداد حیاط، تعداد سرداب، جهت قرارگیری سرداب، وجود و جهت قرارگیری حوضخانه و گودال باغچه می باشند. محدوده مطالعه باروی جلالی کاشان و جامعه آماری خانه های بافت قدیم می باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش پژوهش توصیفی با بهره گیری از آمار، تحلیل خروجی های اس پی اس اس و تحلیل محتوا بوده است. در این مطالعه تعداد بیست نمونه از جامعه آماری انتخاب شده و متغیرها بر اساس بازدید میدانی و منابع مکتوب بررسی و از نظر همبستگی پیرسون کنترل گردیده و تحلیل محتوا گردیده است. این مطالعه از بابت تعداد و نوع متغیر ها و بررسی همبستگی بین متغیرها برای حیاط مرکزی کاشان دارای نوآوری است. نتایج تحقیق نشان می دهد حیاط مرکزی های کاشان بطور میانگین دارای مساحت 6/440 متر مربع، طول 8/33 متر، عرض 5/17 متر، عمق بدنه 75/6 متر، کشیدگی حیاط مرکزی 38/1، مساحت حوض 7/48 متر مربع، مساحت باغچه 6/86 متر مربع، درصد مساحت حوض از حیاط 98/10، درصد مساحت باغچه از حیاط 7/19 ، تعداد حیاط 55/1، تعداد سرداب 75/1، 50% دارای حوضخانه و 70% دارای گودال باغچه می باشند. متغیرهای عرض و طول و مساحت حیاط و مساحت حوض و مساحت باغچه دارای همبستگی بایکدیگر بوده و حیاط ها با مساحت بیش از 500 متر مربع دو سرداب دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphology and correlation study of variables of the courtyard in Kashan

نویسندگان [English]

  • Farzad Farnad 1
  • Hadiseh Kamran Kasmaei 2
  • mehdi khakzand 3
  • gholamhossein Memarian 4

1 PhD Student in Architecture, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran..

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Pardis Branch, Islamic Azad University, Pardis, Iran

3 Associate Professor and Faculty of Iran University of Science and Technology

4 Full-time Faculty Member of Architecture, Department of Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the variables that form the courtyard of Kashan houses (from a morphological point of view) and determine the significant of correlation between them.The study area is Jalali fort and the statistical population is houses in the old part of city. The type of applied research and descriptive research method is using statistics, analysis based on SPSS outputs and content analysis. In this study twenty houses were selected and each of the research variables was reviewed based on field visits and written sources and checked for Pearson correlation and summarized by content analysis. This study is innovative in terms of number and type of variables and examining the correlation between variables for the courtyard of Kashan. The results show that the central courtyards of Kashan have an average area of 440.6 m2, length 33.8 m, width 17.5 m, body depth 6.75 m, central courtyard elongation 1.38, pond area 48.7 m2 The area of the garden is 86.6 m2, the percentage of the area of the pond from the yard is 10.98, the percentage of the area of the garden from the yard is 19.7, the average number of yards is 1.55, the average number of Sardaab is 1.75, 50% have a pond and 70% have a garden pit. The variables of width and length and yard area and pond area and garden area are correlated with each other and yards with an area of more than 500 square meters have two cellars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Kashan"
  • "morphology"
  • "house"
  • "courtyard"
  • "correlation"