با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

 
پژوهش تأثیر ‌کسب‌وکارهای خانگی را بر توانمندسازی زنان حاشیه شهر سنندج در ابعاد اجتماعی و اقتصادی را بررسی نموده است. پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به شناسایی راه‌های توانمندسازی زنان حاشیه شهری سنندج از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی به‌منظور تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی کرده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری 184 نفر از زنان حاشیه شهر سنندج که 124 به‌عنوان حجم نمونه به روش کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش 19 متغیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی انتخاب شدند.  پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ با میزان 72/ . تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی مانند شاخص‌های مرکزی، میانگین، انحراف معیار و آزمون T تک نمونه‌ای مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی شاخص اقتصادی و اجتماعی در 19 متغیر مورد بررسی نشان داد 17 متغیر تاثیر مثبتی در سطح زندگی خانوارهای حاشیه شهری داشته است. نتایج نشان داد ‌کسب‌وکارهای خانگی زمینه کاهش فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته در مقابل موجب افزایش سطح درآمدها، انسجام و پایداری اجتماعی خانوارها شده است. به‌منظور افزایش بهره‌وری ‌کسب‌وکارهای خانگی، آموزش درزمینة مهارت‌افزایی زنان حاشیه شهری (عباس‌آباد) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد.
پژوهش تأثیر ‌کسب‌وکارهای خانگی را بر توانمندسازی زنان حاشیه شهر سنندج در ابعاد اجتماعی و اقتصادی را بررسی نموده است. پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به شناسایی راه‌های توانمندسازی زنان حاشیه شهری سنندج از طریق ‌کسب‌وکارهای خانگی به‌منظور تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی کرده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری 184 نفر از زنان حاشیه شهر سنندج که 124 به‌عنوان حجم نمونه به روش کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش 19 متغیر در ابعاد اقتصادی، اجتماعی انتخاب شدند.  پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ با میزان 72/ . تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی مانند شاخص‌های مرکزی، میانگین، انحراف معیار و آزمون T تک نمونه‌ای مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی شاخص اقتصادی و اجتماعی در 19 متغیر مورد بررسی نشان داد 17 متغیر تاثیر مثبتی در سطح زندگی خانوارهای حاشیه شهری داشته است. نتایج نشان داد ‌کسب‌وکارهای خانگی زمینه کاهش فقر، کاهش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته در مقابل موجب افزایش سطح درآمدها، انسجام و پایداری اجتماعی خانوارها شده است. به‌منظور افزایش بهره‌وری ‌کسب‌وکارهای خانگی، آموزش درزمینة مهارت‌افزایی زنان حاشیه شهری (عباس‌آباد) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Urban Sustainability and Empowering Women Through Home-based Businesses, Case Study of Informal Settlements in Sanandaj

نویسنده [English]

  • Rahmatollah Bahrami Paveh

Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This research has investigated the impact of home businesses on women in the outskirts of Sanandaj city in social and economic dimensions. The research, with an innovative approach, has identified the ways of empowering women in the outskirts of Sanandaj through home businesses in order to achieve economic and social sustainability.  The type of research is applied and the research method is descriptive-analytical. The statistical population is 184 women from the suburbs of Sanandaj, 124 of whom were selected as the sample size using the Cochran method. In this research, 19 variables were selected in economic and social dimensions, and the reliability of the questionnaire was determined through Cronbach's alpha coefficient with a rate of   0/72 It was confirmed. In order to analyze the data, inferential statistics methods such as central indices, mean, standard deviation and single-sample T-test have been measured. The results of the economic and social index in 19 investigated variables showed that 17 variables have had a positive impact on the living standards of the suburban households. The results showed that home-based businesses have led to the reduction of poverty, reduction of social damages, on the other hand, they have increased the level of incomes, cohesion and social stability of households. In order to increase the productivity of home businesses, it is necessary to carry out training in the field of skill enhancement of women on the outskirts of the city (Abbasabad).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home Business
  • Women
  • Informal Settlements
  • Sanandaj