با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

هیأت علمی

چکیده

یکی از راهبردهای توسعه پایدار شهری، راهبرد توسعه کسب و کارهای خانگی است. تحقیق با هدف بررسی کسب وکارهای خانگی توسط زنان در سکونتگاه های غیر رسمی شهر سنندج در سال 98 انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. ابزارگردآوری به صورت پرسشنامه همراه با مصاحبه است. براساس کوکران 124نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. روایی پژوهش، توسط متخصصین تایید و جهت پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن در ابعاد اقتصادی و اجتماعی برابر با72/. بدست آمد. داده‌ها براساس شاخص های مرکزی مانند میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مورد سنجش قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان داد از 19 عامل مورد بررسی 17 گویه بالای میانگین و دو مورد زیر میانگین امتیاز گرفتند. نتایج نشان داد کسب و کارهای خانگی یکی از راهبردهای مناسب پایدار برای سکونتگاه های شهری تلقی و از این طریق می توان توان اقتصاد خانوار و پایگاه اجتماعی زنان را افرایش داد. به منظور افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی، آموزش درزمینه مهارت افزایی زنان حاشیه شهری(عباس آباد) ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. پژوهش با رویکرد نوآورانه اقدام به شناسایی راه های توانمندسازی زنان حاشیه شهری سنندج از طریق کسب و کارهای خانگی به منظور تحقق پایداری اقتصادی و اجتماعی کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring Women Entrepreneurship Development in Informal Settlements with Emphasis on Home Businesses Case: Abbas Abad Neighborhood, Sanandaj

چکیده [English]

One of the sustainable urban development strategies is the strategy of home business development. The research was conducted with the aim of investigating home businesses by women in informal settlements in Sanandaj city in 2019. The research method is descriptive-analytical and survey. The collection tool is in the form of a questionnaire with an interview. According to Cochran, 124 people were selected as a sample community. The validity of the research was confirmed by the experts and Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the tool, which was found to be equal to. /72 in economic and social dimensions. Data have been measured based on central indicators such as mean, standard deviation and t-test. The findings of the research showed that out of the 19 investigated factors, 17 items scored above the average and two items scored below the average. The results showed that home businesses are considered as one of the suitable and sustainable strategies for urban settlements and can increase the power of the household economy and the social base of women. In order to increase the productivity of home businesses, there is a need for training in the field of skill enhancement of women in the outskirts of the city (Abbasabad). The research, with an innovative approach, has identified the ways of empowering women in the outskirts of Sanandaj through home businesses in order to achieve economic and social sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Entrepreneurship
  • Neighborhoods
  • Informal Settlements
  • Sanandaj