با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

روند بازآفرینی بافت‌های فرسوده به کندی به انجام می‌رسد و میزان پیشرفت آن طی برنامه های توسعه، تنها 10 درصد بوده است. بر این اساس، بازآفرینی این بافت، سالهای متمادی طول خواهدکشید. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر آن است تا عوامل موثر بر مشارکت و حضور مردم در روند بازآفرینی بافت فرسوده را تعیین نماید. روش بررسی در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است و برای نمونه 228 نفر از شهروندان ساکن در بافت فرسوده شهر مشهد انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته بهره برداری شده و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و با بهره گیری از آماره های خی دو، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه، تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بالاترین اثرات در بین عوامل موثر در مشارکت مردم، اعتماد به مسئولین، پیش بینی نتیجه مطلوب، برداشت مردم از وضعیت بهداشتی و رفاهی محله مورد نظر و در اختیار داشتن منابع درآمدی دیگر غیر از ملک موجود در بافت فرسوده است. بنابراین، قبل از اجرای پروژه های بازآفرینی، باید زمینه های جلب اعتماد و اطمینان مردم را فراهم آورد و مردم را نسبت به آینده مطلوب پروژه های اجرایی مطمئن ساخت. به طوری که در تمامی مراحل برنامه ریزی و اجرا، مشارکت واقعی ساکنین ممکن گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Public Participation in Urban Old Texture regeneration (Case study of Mashhad City)

نویسنده [English]

  • Rostam Saberifar

Associate Professor of Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The regeneration process of urban old textures is slow with only 10% progress through the fourth development program. Accordingly, regeneration of the old texture will take many years. Therefore, the current research is mainly aimed at determining the effective factors concerning public participation in old urban texture regeneration. Descriptive and analytic method is applied in this research and 228 residents of urban old texture in Mashhad have been selected as the samples of the study. A researcher-made questionnaire was used for data collection and the collected data were analyzed by SPSS software and using the statistical tests of chi-square, Spearman Correlation, and multiple regression. The results show that the highest effective factors in people’s participation include their trust toward the governors, prediction of the desirable results, their perception toward hygiene and welfare conditions of the desired urban neighborhoods, and possessing other income sources rather than the existing property in the old texture. Therefore, prior to the implementation of regeneration projects, it is necessary to provide confidence and trust in the people and to assure them of the desirable future of executive projects, so that real participation of the residents is possible in all stages of planning and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Old Texture
  • People's Participation
  • Regeneration
  • Confidence
  • Mashhad