با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه معماری دانشگاه پیام نور خرم آباد

2 استادیار، معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

عدم تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی کارآمد بوم گرا برای هوشمند سازی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری خرم‌آباد باعث ایجاد معضلات زیادی در بهره‌برداری از سیستم حمل‌ونقل این شهر شده، لذا برای افزایش بهره‌وری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و یکپارچگی آنها در فرآیند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، بایستی نسبت به ارائه یک برنامه فراگیر، مدون، منسجم و عملیاتی، اقدام نمود. در پژوهش حاضر طرح اجرایی مناسب برای هوشمند سازی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری با استفاده از مدلPIP ارائه شده و برای تدوین استراتژی‌ها از ماتریس SWOT استفاده می شود، به منظور اولویت‌بندی استراتژی‌ها از ترکیب فنون تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه AHP با روش ACCEPT و روش QSPM استفاده شده و نتایج حاصل از این دو روش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن با هم مقایسه شد و عدد 981/0 به دست آمد که نشان‌دهنده نزدیک بودن نتایج این دو روش است؛ تحلیل‌های مربوط به روش ترکیبی (AHP و ACCEPT) با استفاده از نرم‌افزار EXPERT CHOICE انجام شد و نرخ ناسازگاری برای اولویت‌بندی اهداف، محورهای توسعه و استراتژی‌ها در تمام مراحل اعدادی کوچک‌تر از 1/0 به دست آمد؛ بنابراین در تمام اولویت‌بندی‌ها میزان ناسازگاری در حد موردقبول است. در خصوص اهداف کلان حمل‌ونقل، اولویت به ترتیب با ایمنی، رضایت عمومی، بهبود محیط‌زیست و کاهش مصرف انرژی و زمان تأخیر به دست آمد. در خصوص شش محور توسعه نیز مشخص شد که اولویت به ترتیب با مدیریت و سیاست‌های سازمانی، تأمین مالی، نیروی انسانی، زیرساخت‌های فنی، محیط فرهنگی و موارد حقوقی است و توسعه سیستم‌های هوشمند بر اساس این اولویت‌بندی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of formulation of strategies and operational plans for Developing Intelligent Transportation Systems in Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Moslem Beiranvand 1
  • Heidar Jahanbakhsh 2
  • Somayeh Beiranvand 3

1 Chair, Architectural Engineering, Payam Noor University, Khorram Abad Branch

2 Tehran, Hakimiyeh, Payame Noor University

3 M.Sc, Information Technology Engineering, Iran University of Science and Technology

چکیده [English]

Failure to develop environmentally friendly strategies and operational plans for smart urban transport systems in Khorramabad has created many problems in using urban transportation systems. Therefore, a comprehensive, well-structured, coherent and operational plan must be launched for it. In the present study, a suitable operational plan for smart urban transport systems using PIP model is presented And SWOT matrix is used to formulate strategies In order to prioritize strategies, the combination of AHP decision criteria techniques with ACCEPT method and QSPM method was used. The results of these two methods were compared using SPSS software and Spearman correlation coefficient was calculated. And a value of 0.981 was obtained, which indicates the closeness of the results of these two methods; Combined method analyzes (AHP and ACCEPT) were performed using EXPERT CHOICE software, and incompatibility rates for prioritizing goals, development axes, and strategies were lower than 0.1 in all numerical steps; Therefore, in all priorities, the inconsistency is acceptableRegarding the major transport goals, priority was given to safety, public satisfaction, environmental improvement and reduction of energy consumption and latency, respectively (or transport delay).With regard to the six axes of development, it has been identified that priority is given to management and organizational policies, finance, human resources, technical infrastructure, cultural environment and legal matters, and the development of intelligent systems is based on this priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Ecological
  • traffic
  • Khorramabad
  • City