با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه پیام نور، خرم‌آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر امکان‌سنجی تدوین استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی بوم‌گرا برای توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با استفاده از پیمایش اجرا گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق‌ ساخته در دو مرحله بود. جامعه آماری شامل مدیران، متخصصان مسئول و کارشناسان خبره در سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد و مشاورین مرتبط با سیستم حمل نقل می‌شد که تعداد 30 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. اولویت‌بندی استراتژی‌های به‌دست ‌آمده از پرسشنامه‌ها، با استفاده از روش ترکیبی (AHP و ACCEPT) و روش QSPM انجام شد. نتایج حاصل از این دو روش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن باهم مقایسه گردید و ضریب 98/0 به‌دست آمد. تحلیل‌های مربوط به روش ترکیبی (AHP و ACCEPT) با استفاده از نرم‌افزار EXPERT CHOICE صورت پذیرفت و نرخ ناسازگاری برای اولویت‌بندی اهداف، محورهای توسعه و استراتژی‌ها در تمام مراحل اعدادی کوچک‌تر از 1/0 به‌دست آمد. جهت تدوین استراتژی‌ها از ماتریس SWOT استفاده ‌شد. نوآوری تحقیق حاضر، استفاده از نرم‌افزارهای متفاوت از مطالعات پیشین و ارائه استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی مناسب برای هوشمندسازی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری می‌باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شهر خرم‌آباد از نظر توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در وضعیت نامناسب قرار دارد. در خصوص اهداف کلان حمل‌ونقل هوشمند، اولویت به ترتیب با ایمنی، رضایت عمومی، بهبود محیط‌‌زیست و کاهش مصرف انرژی و زمان تأخیر به‌دست آمد. همچنین در رابطه با شش محور توسعه حمل‌ونقل هوشمند نیز اولویت به ترتیب با مدیریت و سیاست‌های سازمانی، تأمین مالی، نیروی انسانی، زیرساخت‌های فنی، محیط فرهنگی و موارد حقوقی بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Formulation of Eco-Friendly Strategies and Operation Plans for Developing Intelligent Transportation Systems in Khorramabad City

نویسندگان [English]

  • Moslem Beiranvand 1
  • Heidar Jahanbakhsh 2
  • Somayeh Beiranvand 3

1 Msc. Department of Architecture, Payame Noor University, Khorram Abad, Iran.

2 Associate Professor, Department of Architecture, Payame Noor University, Tehran, Iran.

3 Msc. Department of Information Technology Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is the feasibility of developing eco-oriented strategies and operational plans for the development of smart transportation systems in Khorramabad city. Descriptive-analytical research method was implemented using survey. The research data collection tool was a researcher-made questionnaire in two stages. The statistical population included managers, responsible specialists and experts in the cargo and passenger transportation management organization of Khorramabad municipality and consultants related to the transportation system, of which 30 people were selected as the sample size. The prioritization of the strategies obtained from the questionnaires was done using the combined method (AHP and ACCEPT) and the QSPM method. The results of these two methods were compared using SPSS software and by calculating Spearman's correlation coefficient, and the coefficient was 0.98. Analyzes related to the combined method (AHP and ACCEPT) were performed using EXPERT CHOICE software and the inconsistency rate for prioritizing goals, development axes and strategies was obtained in all numerical stages smaller than 0.1. SWOT matrix was used to formulate strategies. The innovation of the current research is the use of different software from previous studies and the provision of appropriate strategies and operational plans for the smartening of urban transportation systems. The results of the present study showed that Khorramabad city is in a poor condition in terms of developing smart transportation systems. Regarding the goals of intelligent transportation, priority was obtained with safety, public satisfaction, environmental improvement, and reduction of energy consumption and delay time, respectively. Also, in relation to the six axes of development of intelligent transportation, priority was given to management and organizational policies, financing, human resources, technical infrastructure, cultural environment, and legal matters, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eco-Friendly Strategy
  • Eco-Friendly Operation Plan
  • Intelligent Transport Systems
  • Khorramabad City
Abdul Majid, A., Ghasemi, Gh., & Saberi, M. (2015). Assessing the potential and strategic planning of intelligent transportation systems (ITS) (Educational study: Birjand city). 3rd International Computer, Electricity and Telecommunication Conference, Torbat Haydarieh: Heydarieh University. (In Persian)
Ashokkumar, K., Sam, B., & Arshadprabhu, R. (2015). Cloud based intelligent transport system. Procedia Computer Science50, 58-63.
Azha Shekohi, M., Eskandari Thani, M., & Mohammadabadi, J. (2016). Strategic planning of Birjand city development based on the approach of city development strategy with SWOT and QSPM model. Khorasan Scientific and Cultural Studies Quarterly, 11)1(, 105-125.) In Persian)
Cheng, H. Y., Gau, V., Huang, C. W., & Hwang, J. N. (2012). Advanced formation and delivery of traffic information in intelligent transportation systems. Expert Systems with Applications, 39(9), 8356-8368.
Di Lecce, V., & Amato, A. (2011). Route planning and user interface for an advanced intelligent transport system. IET intelligent transport systems5(3), 149-158.
Effendizadeh, Sh., Seyed Hosseini, S. M., & Selahvorzi, A. H. (2014). Presenting a new strategic planning structure to increase the productivity and efficiency of intelligent transportation systems in Tehran. National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Management, Gorgan: National Standard Organization of Golestan Province.) In Persian)
Engelbrecht, J., Booysen, M. J., van Rooyen, G. J., & Bruwer, F. J. (2015). Survey of smartphone‐based sensing in vehicles for intelligent transportation system applications. IET Intelligent Transport Systems9(10), 924-935.
Fanni, Z., Ahmadi, T., & Razavian, M.T. (2017). Sustainable urban transport development strategy using network analysis (Case study: the structure of management in urban transport of Tabriz metropolis). Quarterly Journal of Geography and Planning, 21(59), 221-242. ) In Persian)
Fariborzi Iraqi, F., Shahpar Afrashte, A., & Salari Jovini, A. (2012). An Introduction to Intelligent Transport Systems. Ministry of Roads and Transport Reforms Council, Information Technology (IT) Committee, Report No: 4.) In Persian)
Farrokh Dost, T., & Naser Asadi, A. (2015). Investigating e-commerce strategies in ITS intelligent transportation systems. 2th international conference on management and information and communication technology, Tehran: Top Service Company.) In Persian)
Hijazi, S. M., & Jafari Noimipour, N. (2019). Strategic planning for the development of intelligent transportation systems in Iran. 3rd National Conference on Urban Development, Sanandaj: Islamic Azad University, Sanandaj branch.) In Persian)
HNTB Corporation. (2016). Regional ITS Strategic Plan for the Madison Metropolitan Area, Madison Area Transportation Planning Board, Madison.
Intelligent Transport Society of korea. (1999) .ITS korea. Printe in Seoul.
Intelligent Transportation Primer. (2012). Ite (institute of transportation Engineers). U.S.DOT.
Jianwei, H. E., Zhenxiang, Z., & Zhiheng, L. I. (2010). Benefit evaluation framework of intelligent transportation systems. Journal of Transportation Systems Engineering and Information Technology, 10(1), 81-87.
Jin, X., & Jie, L. (2012). A study of multi-agent based model for urban intelligent transport systems. International Journal of Advancements in Computing Technology, 4(6), 126-134.
Khalili, M., & Afsari, R. (2013). Strategic planning of intelligent transportation systems (ITS) using SWOT model, a case study: Tabriz metropolis. 1th conference on intelligent road transportation systems, Tehran: Road and Road Transportation Organization.) In Persian)
Ministry of Roads and Transport. (2009). Strategic Plan of Intelligent Transportation Systems, translated by Nasser Pour Moalem. Tehran: Deputy Education, Research and Technology Department.
Nam, D. H., & Drew, D. R. (1999). Automatic measurement of traffic variables for intelligent transportation systems applications. Transportation Research Part B: Methodological33(6), 437-457.
Naqvi, R., & Seyed Hosseini, S. M. (2019). Economic and technical evaluation of application in ITS urban transportation system. 10th Iran Transportation and Traffic Engineering Conference, Tehran.) In Persian)
Nezhadjavadipour, M. (2017). Electronic municipality services development guidelines based on swot analysis (case study of tehran s 13thregion electronic municipality). Urban Management, 6(22), 43-59.) In Persian)
Reza Tabe, S. KH., Heydari Chiane, R. (2014). An analysis of urban transportation planning based on cds approach by using super decisions software the case study: rasht metropolis. Journal oF geography and planning, 18(47), 71-108.) In Persian)
Sarwar, R., & Mohammadi Deh Cheshmeh, P. (2016). Strategic planning for improvement of Shahrekord Transportation system placement by using a combination approaches of SWOT and QSPM. Spatial Research Quarterly, 1(1), 17-39.
Senai, A., & Soleimani, E. (2013). Analysis of strategic planning in urban management, a case example: Miandoab Municipality. International Conference on Management, Tehran: Mobin Cultural Ambassadors Institute.
Seyed Hosseini, S. M. (2008). Transportation Engineering Planning and Material Handling Analysis. Tehran: Iran University of Science and Technology Press. (In Persian)
Seyed Hosseini, S. M. (2008). Transportation Engineering Planning and Material Handling Analysis, Tehran: Iran University of Science and Technology (IUST) Publications.) In Persian)
Seymour, E., Kuhn, B., Balke, K., Chaudhary, N., Jasek, D., Rajbhandari, R., ... & Venglar, S. (2014). TXDOT ITS strategic plan 2013 (No. FHWA/TX-13/0-6672-2-Vol-2). Texas. Dept. of Transportation. Research and Technology Implementation Office.
Soltani, A., Fallah Manshadi, A. (2013). Integrated Transportation Approach: Achieving Sustainable Transportation Case study: Metropolitan Shiraz. Motaleate Shahri, 2(5), 47-60.) In Persian)
Tabibi, M., Fathian, M., & Mousavi Eshkevari, Sh. (2007). Strategic Planning for Development of Intelligent Transportation Systems of the Country. Transportation research, 4(4), 291-306.
Tandiseh, M., & Rezaei, M. R. (2012). (2014). Strategic Planning of Civil Persistent Transportation in Metropolises of Iran (Case Study: City of Mashhad) .Journal of Transportation Engineering, 5(1), 1-18.) In Persian)
Xiong, Z., Sheng, H., Rong, W., & Cooper, D. E. (2012). Intelligent transportation systems for smart cities: a progress review. Science China Information Sciences, 55(12), 2908-2914.
Zhang, J., Wang, F. Y., Wang, K., Lin, W. H., Xu, X., & Chen, C. (2011). Data-driven intelligent transportation systems: A survey. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 12(4), 1624-1639.
Zhenlin, W. E. I., Peng, Z. H. A. O., & Shulin, A. I. (2012). Efficiency evaluation of Beijing intelligent traffic management system based on super-DEA. Journal of transportation systems engineering and information technology, 12(3), 19-23.
Zhenlin, W. E. I., Peng, Z. H. A. O., & Shulin, A. I. (2012). Efficiency evaluation of Beijing intelligent traffic management system based on super-DEA. Journal of transportation systems engineering and information technology, 12(3), 19-23.
اجزا شکوهی، محمد، اسکندری ثانی، محمد، محمدآبادی، جواد (1395). برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه شهر بیرجند بر اساس رویکرد راهبرد توسعه شهر با مدل SWOT و QSPM، فصلنامه مطالعات علمی فرهنگی خراسان، 11(1)، 125-105.
افندی‌زاده، شهریار؛ سید حسینی، سید محمد و سلاحورزی، امیرحسین (1393). ارائه یک ساختار جدید برنامه‌ریزی استراتژیک جهت افزایش بهره‌وری و کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در شهر تهران، همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری، گرگان: سازمان ملی استاندارد استان گلستان.
حجازی، سید موسی، جعفری نویمی‌پور، نیما (۱۳۹۰). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در ایران. سومین همایش ملی عمران شهری، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
خلیلی، مرتضی و افسری، رسول (۱۳۹۳). برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) با استفاده از مدل (SWOT) مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز، نخستین همایش سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای، تهران: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.
رضا طبع، سیده خدیجه و حیدری چیانه، رحیم (1393). تحلیلی بر برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم‌افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت). نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 18)47(، 108-71.
سازمان نقشه برداری کشور (1397). اطلاعات نقشه و اطلاعات مکانی استان لرستان، تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور.
سرور، رحیم و محمدی ده‌چشمه، پژمان (1395). برنامه‌ریزی استراتژیک و ارائه راهبردهای بهبود جایگاه سیستم حمل‌ونقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSPM. فصلنامه پژوهش‌های مکانی فضایی، 1(1)، 39—17.
سلطانی، علی و فلاح منشادی، افروز (1391)، یکپارچه‌ سازی سیستم حمل‌ونقل راهکاری در جهت دستیابی به حمل‌ونقل پایدار (مطالعه موردی: کلان‌شهر شیراز). مطالعات شهری، 2(5)، 60-47.
سید حسینی، سید محمد (1388). برنامه‌ریزی مهندسی حمل‌ونقل و تحلیل جابجایی مواد، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
طبیبی، مسعود؛ فتحیان، محمد و موسوی اشکوری، شهاب‌الدین (1386). برنامه‌ریزی راهبردی توسعه سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند جاده‌ای کشور، پژوهشنامه حمل‌ونقل، 4(4)، 306-291.
عبدالمجید، احمد، قاسمی، غلامحسین، صابری، محسن (1395). پتانسیل سنجی و برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)، سومین کنگره بین‌المللی کامپیوتر، برق و مخابرات، تربت‌حیدریه: دانشگاه تربیت حیدریه.
فرخ دوست، تهمینه و ناصر اسدی، علی (1395). بررسی استراتژی‌های تجارت الکترونیک در سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند ITS، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: شرکت خدمات برتر.
فریبرزی عراقی، فرشید، شهپر افراشته، افشین، سالاری جوینی، احمد، (1381). مقدمه‌ای بر سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند. شورای اصلاحات وزارت راه و ترابری کمیته فناوری اطلاعات (IT)، گزارش ‌‌: 4.
فنی، زهره؛ احمدی، توحید و رضویان، محمدتقی (1396). راهبردهای توسعه پایدار حمل‌ونقل شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: ساختار مدیریت حمل‌ونقل کلان‌شهر تبریز). نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، 21(59)، 242-221.
نقوی، رضا و سید حسینی، سید محمد (1390). در سیستم حمل و نقل شهری ITS ارزیابی اقتصادی و فنی کاربرد. دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران، تهران.
وزارت راه و ترابری (1389). طرح راهبردی سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند، ترجمه ناصر پور معلم، تهران: معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری.