با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور

2 معاون اداری مالی سازمان پیام نور کشور

چکیده

چکیده
دراین تحقیق برای ساماندهی مکانی دفن زباله در شهر دورود از منطق فازی (fuzzy logic) و سیستم اطلاعات مکانی GIS)) استفاده شده است. یکی از مهمترین مسائل مربوط به محل دفن بهداشتی، شناسایی مکان های مناسب است.انتخاب محل دفن زباله به دلیل تأثیر بسیار زیاد آن بر محیط زیست و سلامت محیط زیست، اقتصاد کشاورزی و محلی منطقه یک موضوع مهم و بحرانی در فرآیند تصمیم گیری مکان مناسب می باشد. معیارهای متداول سازمان حفاظت از محیط زیست (IEPO) که برای این فرایند در نظر گرفته شده اند، شامل توپوگرافی و زمین شناسی(نوع خاک،شیب و...)، روستا، مرزهای اداری، کاداستر، هیدرولوژی و شبکه راه، محیط زیست و منطقه مسکونی با استفاده از GIS و تجزیه و تحلیل تصمیمات چند معیاره ی فازی برای حل مشکل ساماندهی مکانی دفن زباله و ایجاد رتبه بندی از مناطق دفن زباله بالقوه بکار رفته است. در مرحله اول، برای یافتن مکانهای مناسب، از تکنیکهای پوشش نقشه دیجیتال GIS (customized GIS application) استفاده شد. مرحله دوم یک رویکرد منطق فازی بود که سیستم سایت ها را در مقیاس 0-100٪ رتبه بندی می کرد که 100٪ مناسب ترین آنها بود. در مرحله سوم، سایتهای بالقوه ای که از مرحله آخر انتخاب شده اند، به منظور اولویت بندی سایتهای بالقوه، توسط فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) رتبه بندی می شوند. مشاهدات میدانی همچنین مناسب بودن سایت های منتخب را تأیید کرده و از این رو می توان از این روش در مناطق شهری برای روش انتخاب سایت دفع زباله استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

SPATIAL ORGANIZATION of LANDFILLS USING GIS & FUZZY LOGIC (Case Study: Durood City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Almasi nia 1
  • Hasan Alizadeh 2

1 Geography, PNU, Dorud Lorestan, Iran

2 Department of Geology, PNU

چکیده [English]

This research presents an integration of fuzzy logic with GIS for landfill site selection in Durood city alongside with the customized GIS application for doing this study. One of the most important issues of sanitary landfill is to identify suitable locations. Landfill selection in an area is a critical issue in the decision making process because of its great impact on the economy, ecology and the environmental health of the region. most common sub-criteria, documented in literature and implicated (IEPO) including surface water, ground water, land use, distance to well, soil type, slope, protected area, fault in environmental group, residential area, road, airport, village, infrastructure, historical area, wind direction in socioeconomical group were selected and the weight of each criterion was determined based on expert’s knowledge with use of analytical hierarchy process (AHP). At the first step, in order to find the suitable sites, GIS digital map overlay techniques were used (customized GIS application). The second step was a fuzzy logic approach that the system ranked sites on a scale of 0–100%, with 100% being the most appropriate one. At the third step the potential sites that were selected from the last step will be ranked by Analytical Hierarchy Process (AHP) in order to prioritize the potential sites. Field observations also confirmed suitability of the selected sites, and hence this method can be used in urban areas for waste dumping site selection procedure. Selected sites are considered to be suitable for landfill to minimize environmental risk and human health problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Fuzzy logic
  • GIS
  • Site Selection
  • Landfill
  • Geology