با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ،واحدقشم،دانشگاه آزاد اسلامی،قشم ،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد،بندر عباس

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی و خدماتی جهان تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از کارشناسان توسعه از این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد میکنند. به دلیل نقش انکارناپذیرگردشگری در روندرشدتوسعه کشور، مدیران صنعت گردشگری همواره با چالش جذب گردشگر و جلب رضایتمندی و وفاداری او مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل علی خلق ارزش در صنعت گردشگرای با تاکید بر توان بوم شناسی است. این پژوهش از نظر فلسفه پژوهش پارادایم خرد گرایی ،هدف کاربردی از نظر روش در زمره تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار دارد. پژوهش حاضر در دو بخش کیفی (تحلیل محتوا و دلفی) و کمی صورت گرفت. استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله ای صورت گرفت و همچنین جهت تایید و اجماع مولفه‌ها، عوامل مستخرج از ادبیات از طریق پرسشنامه دلفی به قضاوت خبرگان گذاشته شدند. جامعه آماری در بخش دلفی شامل 30 نفر از خبرگان صاحبنظران و کارشناسان باسابقه شامل، اساتید هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر کشور و همچنین مدیران، کارشناسان و بازاریابان فعال در حوزه گردشگری در استان ایلام که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز 355 نمونه‌ از گردشگران استان ایلام با روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. بعد از آن مولفه تعاملات آنلاین قرار دارد (24.88). دو مولفه بخش بندی مشتری و دریافت بازخورد در رتبه آخر قرار دارد (4.65). نتایج این پژوهش می‌تواند به‌عنوان الگویی برای پیاده‌سازی خلق ارزش استفاده گردد و بدین ترتیب زمینه را برای رشد و توسعة هرچه بیشتر در صنعت گردشگری را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a causal model of value creation in the tourism industry with an emphasis on the power of ecology

نویسندگان [English]

  • rahim rostami 1
  • payam paslari 2
  • Vahid Makizadeh 3

1 Department of Business Management, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran

2 management Group, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

3 Department of Business Management, Faculty of Management and Accounting, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is to design a causal model of value creation in the tourism industry with an emphasis on the power of ecology. In terms of the research philosophy of the rationalism paradigm, the practical goal in terms of the method is in the category of exploratory mixed research. The tools of this research are interviews and questionnaires. This research was conducted in two qualitative (content analysis and Delphi) and quantitative sections. By reviewing the theoretical literature, the components of the model were identified. It was done using the method of categorical content analysis, and also to confirm and agree on the components, the factors extracted from the literature were put to the judgment of experts through a Delphi questionnaire. The Delphi statistical population including 30 professors from the prestigious universities of the country as well as managers, experts and marketers active in the field of tourism in Ilam province were selected by targeted non-probability sampling method. In the quantitative part, 384 samples of tourists were selected using a non-probability method. Finally, the relationships between the variables, using Smart Pay software. L. S was analyzed. Based on literature review, 34 sub-factors were identified in 9 main factors. The highest rank is assigned to the sustainability program component (25/12) in the scoring. After that is the online interaction component (24/88). The two components of customer segmentation and receiving feedback are ranked last (4.65).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value creation
  • tourism industry
  • Ilam
  • ecology
  • tourists