با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوار نویسی‌های وندالیستی فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد.

نفیسه مرصوصی؛ سلیمان میرزاپور؛ سمیه تیموری

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 105-115

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8649

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر نقش تبلیغات انتخاباتی در دیوار نویسی­های وندالیستی فضاهای عمومی شهر خرم­آباد و نیز روش­های کنترل و مقابله با آن است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایشی است. به ‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوع، جامعه آماری تحقیق شامل جمعیت شهر خرم­آباد طبق آمار سرشماری سال 1395 (373.416) که دارای 3 منطقه، ...  بیشتر

ارزیابی توسعه پایدار کلان‌شهر تبریز

نفیسه مرصوصی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ اسماعیل نصیری؛ یوسف محمدزاده

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 45-66

چکیده
  امروزه شهرسازی با تبعیت از مدل های کلیشه ای توسعه شهری (عمدتا" متجدد) که نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بی اعتنا است، نه تنها شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده، بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است. به گونه ای که در کلان شهرهایی مثل تبریز، سطح اشغال شده شهری بر روند رشد جمعیت پیشی گرفته و این پدیده بر دامنه مشکلات زیست ...  بیشتر