با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان یابی مراکز آموزش عالی (نمونه موردی: دانشگاه پیام نورخرم آباد)

مجید جاوری؛ احمد شاهیوندی؛ نورالدین الله دادی؛ مرضیه سلطانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1389، ، صفحه 3-22

چکیده
  تعیین و توزیع بهینه مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سروکار دارند. توزیع متعادل این فضاها مستلزم تعیین مکان مناسب و تسهیلات به گونه ای است که همه اقشار جامعه به صورت متعادل به آنها دسترسی پیدا کنند. از میان این کاربری ها در مکان یابی فضاهای آموزشی به دلیل اهمیت با مجاورت کاربری های متجانس و عدم مجاورت با کاربری ...  بیشتر

تحلیل رگرسیونی داده های اقلیمی با استفاده از ایستگاه های انتخابی ایران

سید احمد بابازاده؛ مجید جاوری

پیش شماره، شماره 0 ، آذر 1388، ، صفحه 95-107

چکیده
  هدف از تحلیل رگرسیونی پیش بینی متغیر وابسته از طریق متغیر مستقل می باشد. بر این اساس در تحلیل رگرسیونی محقق به دنبال پیش بینی است. به همین دلیل برای تحلیل های پیشرفته و پیش بینی تغییر در متغیر وابسته در صورت تغییر در متغیر یا متغیرهای مستقل باید از روش های تحلیل رگرسیونی استفاده کرد. وقتی رابطة متغیرها بررسی می شود باید به این نتیجه رسید ...  بیشتر