با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اولویت‌بندی مجموعه‎های مسکونی اختصاصی برحسب کیفیت زندگی براساس ارائه مدل تلفیقی کپ‌لند، پژوهش موردی: شهر تبریز

علی آذر؛ آنیتا مجیدی هروی

دوره 14، شماره 3 (پیاپی 32) ، مهر 1402، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.30473/grup.2021.33921.1930

چکیده
  هدف این پژوهش تعریف و شاخص‌سازی مفهوم «کیفیت زندگی» و تعیین میزان کیفیت زندگی در مجتمع‌های مسکونی اختصاصی و تبیین عوامل مؤثر در افزایش کیفیت زندگی این‌گونه از واحدهای سکونتی است. روش تحقیق حاضر به‌ صورت توصیفی - تحلیلی می‌باشد و ماهیت تحقیق کاربردی است. در این پژوهش، پس از شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر کیفیت زندگی در مجموعه‌های ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک‌های شهری، مطالعه موردی: تبریز

مهدیه محمدی بیرنگ؛ علی آذر

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7076

چکیده
  ضرورت و اهمیت توجه به زنان بدین سبب است که امروزه نیمی از جمعیت شهرها را زنان تشکیل می­دهند و در صورت تأمین امنیت آن‌ها، میزان استفاده زنان از فضای عمومی در پارک­های شهری بیش‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، عدم احساس امنیت و رضایت از پارک­های شهری باعث می­شود که زنان این‌گونه از فضاها را ترک نمایند. هدف اصلی مقاله، بررسی میزان امنیت ...  بیشتر