با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی: ناحیه 1 منطقه 9 تهران)

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی پور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2022.36911.2030

چکیده
  با افزایش روند شهرنشینی و تقاضای روزافزون مسکن در شهرها، تعاریف و معیارهای آن تغییر یافته و علاوه بر مکان فیزیکی، همۀ محیط مسکونی، خدمات و تسهیلات ضروری برای بهتر زیستن، آموزش و بهداشت را شامل، که با نام پایداری سکونتی تعبیر می شود. موضوع مسکن پایدار مجموعه پیچیده‌ای از روابط دوسویه بین پایداری و مسکن است که توسط سیاست‌های مسکن پایدار ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

حسین حاتمی نژاد؛ جناب آقای دکتر احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 185-198

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7087

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در ناحیه 1 منطقه 9 تهران که بخشی از بافت فرسوده شهری را شامل می‌شود، صورت گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف نیز کاربردی می‌باشد. براساس حجم نمونه از میان ساکنان بلوک‌های مسکونی ناحیه 1، 325 خانوار انتخاب شدند. برای این منظور و انجام آزمون شاخص‌ها از روش تحلیل ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت‌ زندگی در کانون‌های جرم‌خیز، مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران

کرامت الله زیاری؛ یعقوب ابدالی؛ سارا الله قلی پور

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5641

چکیده
  در دهه­های اخیر همگام با رشد سریع شهرنشینی، کیفیت‌ زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی­ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله تحلیل و ارزیابی مؤلفه­های کیفیت‌ زندگی در کانون­های جرم خیز منطقه 12 شهرداری تهران است. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و جمع­آوری ...  بیشتر