با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
اثر رضایت گردشگر از مناطق گردشگری بر تبلیغات شفاهی با میانجی‌گری هویت مقصد، مورد پژوهش: قلعه رودخان و ماسوله

یزدان شیرمحمدی؛ محمدتقی امینی؛ اسماعیل نصیری هندخاله؛ مریم بهرامی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 107-122

https://doi.org/10.30473/grup.2022.50593.2515

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، سنجش اثر رضایت گردشگر از مناطق گردشگری بر تبلیغات شفاهی با میانجی‌گری هویت مقصد گردشگری در بین گردشگران قلعه رودخان و ماسوله (شهر فومن) بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی می‌باشد که با استفاده از پیمایش اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران در دو منطقه گردشگری ماسوله و قلعه ...  بیشتر