با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7474

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده است. در همین راستا، با استفاده از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS به بررسی نحوه توزیع فضایی کاربری‌های آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته ­شد. داده‌های تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و سازمان‌های مربوطه گردآوری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه3 اهواز

علیرضا پرویزیان؛ سعید امان پور؛ هاجر احمدی؛ نازنین حاجی پور

دوره 9، شماره 18 ، مهر 1397، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2018.4454

چکیده
  هدف مطالعه حاضر آسیب‌شناسی پراکنش فضایی مدارس ابتدائی با استفاده از نرم افزار GIS، در منطقه3 اهواز می‌باشد. تحقیق از نوع کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و بوده است. اطلاعات مورد نیاز از منابع در دسترس گردآوری گردید و  پس از استخراج شاخص‌ها، وزن شاخص‌ها با استفاده از مدل چند متغیره (FAHP) به‌دست آمدند. تحلیل داده‌های تحقیق با استفاده ...  بیشتر