با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر امکان‌سنجی و توسعه پارک‌های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکتی محله مبنا، مورد پژوهش: شهر زنجان، محلات الهیه و کوی فرهنگ

محسن احدنژاد روشتی؛ محمدتقی حیدری؛ محمدصادق عزیزی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، ، صفحه 63-84

https://doi.org/10.30473/grup.2020.48020.2408

چکیده
  هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی و توسعه پارک‌های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات الهیه و کوی فرهنگ شهر زنجان در پاسخ بر این امر که مؤلفه‌های مؤثر بر مشارکت شهروندان در امکان‌سنجی و خلق توسعه پارک‌های جیبی در محلات شهر زنجان و راهکارهای مؤثر بر توسعه مشارکتی پارک‌های جیبی کدام است؟ است. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی

نادر زالی؛ علی مهدی؛ علی طورانی؛ معصومه مهدیان بهنمیری

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه¬ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه می¬باشد؛ بنابراین آنچه که در حال حاضر ضرورت انکارناپذیری برای مدیریت¬شهری است، لزوم تغییر در جهت استفاده از رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان می¬باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت¬شهری ...  بیشتر