با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده برنامه ریزی و مخاطرات محیطی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

امروزه توسعه شهرنشینی و نیاز به گذران اوقات فراغت و رهایی از تنش¬های روزمره، اهمیت جاذبه¬های گردشگری در نواحی جغرافیایی را بیشتر نمایان ساخته؛ از این رو الگوهای نوین توسعه گردشگری بر مدار توسعه محلی و بهره¬گیری از تنوع¬های مکانی- فضایی گردشگری استوار هستند؛ لذا در برنامه¬ریزی آمایش سرزمین به منظور شناخت محیط¬های مستعد، هدایت گردشگران، کاهش آسیب¬های زیست محیطی و تمرکز فعالیت در مناطق مستعد، اولویت بندی نواحی و سپس ارائه برنامه-ریزی راهبردی برای اجرای طرح¬های توسعه در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار دارد. بر این اساس استفاده ازروش¬های مناسب جهت شناسایی بهترین مکان از میان تعداد زیادی مکان، با مدد معیارها و شاخص ها، ضروری می¬باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی قطب¬های گردشگری استان کرمانشاه بر اساس 4 شاخص(طبیعی، تاریخی، تفریحی، تجاری) صورت گرفته که بر اساس این اولویت بندی به تدوین راهبردهای توسعه گردشگری در این قطب¬ها می¬پردازد. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی و پیمایشی و بر حسب محتوا کاربردی- توسعه‌ای می¬باشد. ابزار پژوهش پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش را صاحب‌نظران و کارشناسان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل می¬دهد و جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از مدل¬های TOPSIS و SWOT استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می¬دهد که میزان به ترتیب اهمیت در قطب گردشگری کنگاور 93/0، اورامانات 92/0(بسیار خوب)، قصر شیرین 61/0(خوب)، کرمانشاه با 45/0(متوسط) و اسلام آباد غرب با صفر(ضعیف) ارزیابی شده است. که نشان دهنده این است که قطب¬های گردشگری به برنامه ریزی استراتژیک نیازمند می¬باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritization and edition of strategic program corresponding to tourism domains using methods SWOT and TOPSIS Case study: Kermanshah’s province

نویسندگان [English]

  • ali hajinejad 1
  • zahra taghizade 2
  • dana rahimi 2

2 sistan&baluchestan

چکیده [English]

Today, Urbanization development and the need for spend their leisure time and Free from everyday stress The importance Tourism attractions in the areas Geographical It was more showed, Therefore New patterns of tourism development Based on local development And using spatial diversity-Space Tourism Are based. Therefore In planning land preparation in Order to understand environments susceptible, guiding tourists, reduce environmental damage and concentrating on areas susceptible to, Prioritization areas and then provide strategic planning For development design implementations focusis on the development planners. On this basis, using the appropriate methods to identify the best location from many places, Using criteria and indicators, it is essential. The present research with The purpose Prioritization tourism domains Kermanshah Province Based on 4 parameters(natural, historical, Recreation, Commercial) was done That Based on this Prioritization The formulate Tourism development strategies in the domain pay. The present research Opinion Methods and Nature Descriptive – analytic And survey and in terms of content Applications-the developments.Research Tools, Questionnaire and Research statistical Society Scholars and experts in tourism in The Cultural Heritage Organization Handy craft and Tourism province Will formed and for Analysis of the data The SWOT model and TOPSIS are used. According to research the results obtained in importance respective, SLi+ index are Kangavar 0.93 and awramanat 0.92 in very good level, Ghasrshirin 0.61 with good level, Kermanshah region in ordinary level and Islamabad with zero SLi+ in weak level are evaluated. That this shows that tourism domains have need to te.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prioritization
  • tourism domains
  • SWOT-TOPSIS techniques
  • Kermanshah’s province