با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، پردیس فنی ، دانشگاه تهرا ن

2 دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 استاد دانشکده محیط زیست ، پردیش فنی ، دانشگاه تهران

5 استادیار، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

سکونتگاه‌های جاودانه گذشته و سازگار با شرایط اکولوژیکی نشانی از پایداری معماری بوده است. پژوهش حاضر عدم توجه به ارزش‌های نهفته در معماری بومی و فراموشی اصول عقلانیت اکولوژیک شهرهای کهن کویری را یکی از عوامل اساسی، در دوری معماری معاصر از ملاحظات محیط‌ زیستی و حلقه گمشده در ایجاد پایداری و افول کیفیت زندگی در این مناطق می‌داند. هدف، شناخت عقلانیت اکولوژیک، الگوهای اجرایی در خانه‎های بومی و ارزش‌های تکرارپذیری است که زمینه‌ای برای جاودانگی بنا در طول هزاران سال فراهم آورد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و سپس تطبیقی است. در این پژوهش عقلانیت اکولوژیک و ارزش‌های حاکم بر خانه‌های بومی استخراج و با اصول معماری ایرانی، اصول ساخت پایدار و زیست‌پذیری تطبیق داده شد. نتایج حاکی از این است که، اصول عقلانیت اکولوژیک حاکم بر چنین خانه‌های بومی کویری و الگوهای اجرایی آن‌ها با توجه به نمونه‌های موردی با اصول معماری پایدار، تطبیق داشته و زمینه‌ای را برای تامین کیفیت زندگی، زیست پذیری، ماندگاری و جاودانگی بنا طی سالیان متمادی فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis on Principles of Ecological Wisdom and Sustainability of Traditional Houses in Desert Zones (Case Study: Monuments of Historical Texture in Yazd City)

نویسندگان [English]

  • mahjabin radaei 1
  • Esmaeil Salehi 2
  • Shahrzad Faryadi 3
  • Mohammad Reza Masnavi 4
  • Lobat Zebardast 5

1 School of Environment, College of Engineering , University of Tehran

2 School of Environment, College of Engineering ,University of Tehran

3 Associate Professor,Department of Environmental Management Planning, University of Tehran

4 Full Professor, School of Environment, College of Engineering , University of Tehran

5 assistant Professor,Department of Environmental Management Planning , University of Tehran

چکیده [English]

The everlasting classic and eco-friendly habitats have represented the architectural sustainability. The current research assumes lack of attention to the latent values in native architecture and forgetting principles of ecological wisdom in ancient desert cities as one of the essential factors in remoteness of contemporary architecture from ecological considerations and missing ring in creation of sustainability and declining quality of life in these regions. This study aims to recognize ecological wisdom, execution patterns native houses and values of iteration that may pave the way for eternity of monument over several thousands of years. The methodology of this study is of descriptive- analytical and then comparative type. The ecological wisdom and the governing values over native houses have been extracted in this study and they were compared with the Persian architectural principles given by Pirnia Master and sustainable construction and livability principles as well. The findings suggest that with respect to the studied cases, the ecological wisdom principles governing over such native desert houses and their implemented patterns are adjusted to sustainable architecture principles and prepared the ground to meet quality of life, livability, viability and eternity of monuments over many years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological wisdom
  • Principles of ecological wisdom
  • Livability
  • Principles of sustainable architecture
  • Native houses in desert zones