با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
نقش ادراک عناصر طبیعی در افزایش قابلیت حیات جمعی درفضاهای باز مجتمع مسکونی نمونه موردی: شهر یزد

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ مهشید ردایی

دوره 14، شماره2 (پیاپی 31) ، شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/grup.2023.41903.2220

چکیده
  پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصت‌های لازم در زمینه کسب تجارب اجتماعی مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی است. با نگاهی کوتاه در مجتمع‌های مسکونی امروز که از تعدادی بلوک‌های خشک، بی‌روح و تکراری تشکیل شده است به راحتی می‌توان دریافت که در پی چهره مجتمع و مردم آن، ملال و رخوت موج می‌زند. از اینرو لزوم توجه به قابلیت‌های ...  بیشتر

تحلیلی بر اصول عقلانیت اکولوژیک، زیست‌پذیری و پایداری خانه‌های بومی مناطق کویری، نمونه موردی: بناهای بافت تاریخی شهر یزد

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی؛ محمدرضا مثنوی؛ لعبت زبردست

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 115-134

https://doi.org/10.30473/grup.2020.40540.2169

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت الگوهای اجرایی عقلانیت اکولوژیک در جهت ارتقای زیست‎پذیری در بناهای مسکونی کویری شهر یزد بوده است. روش انجام پژوهش توصیفی – تحلیلی و استنباطی بوده و معیارهای مؤثر در ارزیابی الگوی اجرایی عقلانیت اکولوژیک با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و نظرات کارشناسان تعیین شدند. ‌به‌منظور ارزیابی از 20 معیار اصلی استفاده ...  بیشتر