با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مؤثر بر بازآفرینی شهری، مورد پژوهش: محلات بافت مرکزی شهر کاشان

محسن شاطریان؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی؛ نسترن خلجی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، ، صفحه 85-102

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35858.1995

چکیده
  در ‌‌بیش‌تر شـهرهای قـدیمی ایــران، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بافت‌های دارای ارزش تــاریخی به‌وفور دیــده می‌شوند کــه بــا ویژگی‌های مختلفــی نظیــر ریزدانگــی، مشــکلات دسترســی و ناپایــداری شــناخته می‌شوند بــا در نظر گرفتن مشــکلاتی از قبیل رشــد منفــی جمعیــت، نداشــتن دسترسی‌های درون محله‌ای لازم، گســترش روزافــزون ...  بیشتر

تحلیل فضایی تاب‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری؛ مطالعه موردی: شهرهای ساحلی استان مازندران

زینت رنجبر؛ پری شکری فیروزجاه؛ غلامرضا جانبازقبادی

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 29) ، اسفند 1401، ، صفحه 17-34

https://doi.org/10.30473/grup.2022.56544.2575

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی تاب­‌آوری کالبدی با تأکید بر بازآفرینی شهری در شهرهای ساحلی غرب استان مازندران انجام شده­ است. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف کاربردی می‌­باشد. شیوه گردآوری داده‌­های تحقیق، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و شیوه پیمایش میدانی (ابزار پرسشنامه) بوده­ است. جامعه آماری، 382 نفر از خانوارهای ...  بیشتر

بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری، مورد پژوهش: شهر مشهد

رستم صابری فر

دوره 13، شماره 3 (پیاپی 28) ، آذر 1401، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2020.46261.2346

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر آن بود تا عوامل موثر بر مشارکت و حضور مردم در روند بازآفرینی بافت فرسوده را تعیین نماید. روش بررسی در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بود و برای نمونه 363 نفر از شهروندان ساکن در بافت فرسوده شهر مشهد انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد شد و داده­های به دست ­آمده از طریق نرم افزار ...  بیشتر