با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
محیط زیست شهری
تحلیل تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان در بازه زمانی 1393-1366

سارا داز؛ عطا غفاری گیلانده؛ علی عزیزی

دوره 14، شماره2 (پیاپی 31) ، شهریور 1402، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/grup.2020.39884.2150

چکیده
  در پژوهش حاضر برای بررسی روند تغییرات کاربری فضای سبز شهری گرگان از تصاویر سنجنده‌های ماهواره لندست 5، 7 و 8 به ترتیب متعلق به سال‌های 1366، 1380 و 1393 استفاده شده است. پس از پیش‌پردازش لازم در تصاویر، نقشه‌‌‌‌های کاربری و پوشش اراضی هر سال با روش طبقه‌بندی نظارت شده، در سه کلاس اراضی ساخته شده، بایر و فضای سبز تهیه گردید. در ادامه فرآیند ...  بیشتر

ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده‌راه‌های شهری، مطالعه موردی: پیاده‌راه اسفریس اردبیل

عطا غفاری گیلانده؛ چنور محمدی

دوره 13، شماره1 (پیاپی 26) ، فروردین 1401، ، صفحه 89-106

https://doi.org/10.30473/grup.2022.54506.2546

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ابعاد سرزندگی در پیاده­راه اسفریس شهر اردبیل و ارائه راهکارهای مؤثر در ارتقای سرزندگی پیاده­راه می­باشد. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری شهروندان هستند که به پیاده­راه مراجعه کرده­اند و چون نامشخص می­باشد از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه آماری دارای حد ...  بیشتر

تحلیل فضایی پراکنش کاربری‌ آموزشی شهر اردبیل با استفاده از آمار فضایی در GIS

رضا هاشمی معصوم آباد؛ عطا غفاری گیلانده؛ علیرضا محمدی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7474

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل فضایی پراکنش کاربری آموزشی شهر اردبیل بوده است. در همین راستا، با استفاده از مدل‌های آمار فضایی، تحلیل لکه‌های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم‌افزار Arc/GIS به بررسی نحوه توزیع فضایی کاربری‌های آموزشی در سطح شهر اردبیل پرداخته ­شد. داده‌های تحقیق به روش اسنادی و با مراجعه به منابع و سازمان‌های مربوطه گردآوری ...  بیشتر