دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آذر 1394، صفحه 1-100 
اثرات گرمایش جهانی بر اقلیم شهرهای واقع در حوضه دریاچه ارومیه

صفحه 33-48

بهروز ساری صراف؛ طاهره جلالی عنصرودی؛ فاطمه سرافروزه


کیفیت زندگی فرهنگی و اجتماعی در شهرهای ایران

صفحه 79-94

نفیسه مرصوصی؛ رحمت اله فرهودی؛ علی رضا لاجوردی