با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
گردشگری
الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری، مطالعه موردی: شهر شاهرود

سجاد فردوسی؛ یاور بابائی

دوره 14، شماره 4 (پیاپی 33) ، اسفند 1402، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.30473/grup.2023.35635.1983

چکیده
  رضایت مصرف‌کننده در گردشگری به‌شدت تحت تأثیر ارائه خدمات، ظاهر محصول و شخصیت و وجهه مقصد گردشگری قرار دارد. در این راستا، نوشتار حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات شهری و به روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردید. جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و به روش میدانی از طریق پرسشنامه انجام ...  بیشتر

تحلیل و ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان شهر تبریز از سیستم حمل‌ونقل عمومی

سامان ابی زاده؛ بهزاد احسانی بافتانی؛ صابر محمدپور؛ نادر زالی

دوره 13، شماره2 (پیاپی 27) ، تیر 1401، ، صفحه 101-116

https://doi.org/10.30473/grup.2022.32286.1885

چکیده
  هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تبریز است. ابزار تحقیق پرسشنامه و جامعه آماری شهروندان تبریز می‌باشند. نمونه آماری براساس فرمول کوکران محاسبه و در جامعه آماری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است.روش تحقیق تحلیلی توصیفی و به صورت پیمایشی است به دلیل گستره پرسشگری و مصاحبه ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی، مطالعه موردی: شهر بجنورد

امین فرجی؛ آزاده عظیمی

دوره 8، شماره 16 ، مهر 1396، ، صفحه 89-100

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی و مطالعه رضایتمندی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر بجنورد می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نوع هدف، کاربردی می‎باشد. برای تحلیل متغیرهای تحقیق از روش‌های تحلیل آماری شامل آمار توصیفی، تحلیل عاملی و رگرسیون گام به گام استفاده گردید و روش گردآوری داده‌های تحقیق میدانی است. شاخص‌های تحقیق ...  بیشتر

بررسی تاثیر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در پایداری محیط زیست شهری، مورد مطالعه: منطقه 9 مشهد

رستم صابری فر

دوره 7، شماره 14 ، آذر 1395، ، صفحه 11-24

چکیده
  تامین رضایت شهروندان و مشارکت آن­ها در اداره شهر، یکی از اهداف اصلی نظام­های مشارکت­جو است. چون نارضایتی مردم، تعامل آنان با شهرداری را مشکل و حتی غیرممکن ساخته و ناپایداری محیطی را در پی دارد. به همین دلیل، این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در نظر داشته است تا عوامل موثر بر رضایت­مندی از خدمات ارائه شده توسط شهرداری منطقه 9 شهر ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر عملکرد مدیریت شهری شهر مهاباد از منظر مشارکت و رضایتمندی شهروندی

نادر زالی؛ علی مهدی؛ علی طورانی؛ معصومه مهدیان بهنمیری

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه یکی از ارکان اساسی برنامه¬ریزی شهری، توجه به مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان در تمامی ابعاد توسعه می¬باشد؛ بنابراین آنچه که در حال حاضر ضرورت انکارناپذیری برای مدیریت¬شهری است، لزوم تغییر در جهت استفاده از رویکردهای مشارکتی و جلب رضایت شهروندان می¬باشد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد مدیریت¬شهری ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از خیابان شهری و ارتباط این عوامل با سرمایه-های اجتماعی (مطالعه موردی: خیابان 5 آذر شهرستان گرگان)

مژگان میرزایی؛ مرجان محمد زاده

دوره 4، شماره 8 ، مهر 1392، ، صفحه 67-80

چکیده
  موضوع فضای شهری از جمله مباحث پرجاذبه‌ای است که بسیاری از اندیشمندان مسایل شهری به آن توجه داشته و اهمیت آن را اساسا به جهت رابطه‌ای می‌دانند که آن با راهبردهای اجتماعی، پالایش ساخت اجتماعی، تولید کیفیت انسانی- عاطفی در جامعه، بیان زندگی فعال مردم، فعالیت سیاسی، زندگی سالم شهری و مانند آن دارد. در این پژوهش به بررسی ارتباط بین تحصیلات، ...  بیشتر