دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398