با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آمایش مراکز دانشگاهی الگویی برای توسعه شهری خلاق، مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور شهرستان‌های میاندوآب و شاهین‌دژ

علیرضا سلیمانی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7628

چکیده
  هدف از  مطالعه حاضر  تعیین یک ‌فاصله مناسب برای احداث شعبه جدید دانشگاهی (واحد) یا ادغام شعبات موجود بر اساس کاهش دانشجو و عدم ضرورت وجود دانشگاه بر اساس فاصله استاندارد  با استفاده از رویکرد آمایش بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در تحقیق حاضر، چهار مرکز و واحد دانشگاهی پیام‌نور ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری، نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران

حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ هوشنگ سرور؛ آرزو انوری

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7629

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری در محلات منطقه یک تهران می‌باشد.دسترسی به تسهیلات شهری یکی از فاکتورهای مهم پایداری محلات می­باشد. فضاهای عمومی و تسهیلات شهری محله­ای یک بخش حیاتی از زندگی روزانه ما در شهر را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. محلات نیاوران، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

سیدعلی حسینی؛ محمد میره ای؛ مریم عبدلی مسینان؛ سیده مریم حسینی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7636

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری، شهرستان‌های استان اردبیل بودند. برای تحلیل نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در نواحی استان اردبیل از مدل‌های سیمیلاریتی و کپراس و برای تعیین استراتژی اولویت‌بندی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه‌ر‌یزی توسعه پایدار شهری با تعیین مسیرهای بهینه دوچرخه‌سواری با استفاده از مدل‌های کمی، مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت

سید رضا آزاده؛ معین شفیعی حق‌شناس؛ صالح خاکسار شهمیرزادی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7471

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کلان‌شهر رشت از لحاظ دوچرخه ‌سواری شهری و اولویت‌بندی مسیرهای بهینه برای طراحی مسیرهای دوچرخه‌‌ سواری انجام پذیرفت. نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان حاضر در مسیر دوچرخه سواری میدان گیل رشت بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران

حبیب اله فصیحی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7473

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق، تلفیقی از روش‌های عینی و ذهنی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد، آمارنامه‌ها و گزارش‌‌های سازمان‌ها و دستگاه‌‌های مرتبط بوده‌اند. کیفیت محیط زندگی با 23 سنجه در قالب شاخص­های آلودگی، اکولوژیک، زیرساخت‌ها و امکانات شهری در 5 درجه، مورد ارزیابی ...  بیشتر

سنجش از دور
بررسی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان با استفاده از سنجش از دور در بازه زمانی سال‌های 1366الی 1395

زینب قبادیان؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7475

چکیده
  مطالعه حاضر‌،‌ با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده‌های آن از تصاویر ماهواره­ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987‌،‌ لندست 7 سنجنده ETM+ سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح‌های هندسی و اتمسفری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش پیاده‌مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی شهر گزبُرخوار

یونس غلامی؛ ابوالفضل دهقان جزی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7480

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی اثر اجرای طرح پیاده‌محور در خیابان خواجه‌نصیر، واقع در بافت قدیم شهر گزبُرخوار، بر افزایش سرزندگی شهری اجرا گردید که از نظر ماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش، مطالعه پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان خیابان خواجه‌نصیر شهر گزبرخوار، بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

محیط زیست شهری
ارزیابی مخاطرات لرزه‌‌‌ای در مناطق آبرفتی غرب تهران

حسن علیزاده؛ محمد خلج

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 179-194

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7547

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تعیین محدوده­های آسیب­پذیر و مقاوم مناطق آبرفتی غرب شهر تهران در مقابل مخاطرات لرزه­ای بوده است. روش تحقیق شامل بررسی شکستگی‌های مهم، گسل­های مؤثر، استفاده از دیاگرام‌های رسوبی گمانه‌های حفاری شده و داده‌های ژئوتکنیکی است. نمونه­ها از دو جنبه تراکم و آزمون نفوذ استاندارد مورد بررسی قرار گرفتند و در ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر ریسک‌ها و مخاطرات مقاصدگردشگری، مطالعه موردی: بندرانزلی

سجاد فردوسی؛ محمدعلی آغنده؛ یاور بابائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7075

چکیده
  پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی و اولویت­بندی ریسک‌های گردشگری انجام شده است. داده‌های پژوهش به صورت کتابخانه­ای و هم‌چنین به روش میدانی از طریق پرسشنامه جمع­آوری گردید. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده  از روایی محتوایی انجام شده و نیز ،‌ برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده­شده است که میزان ...  بیشتر

جغرافیای سیاسی
تحلیل احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی با تأکید بر پارک‌های شهری، مطالعه موردی: تبریز

مهدیه محمدی بیرنگ؛ علی آذر

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 27-40

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7076

چکیده
  ضرورت و اهمیت توجه به زنان بدین سبب است که امروزه نیمی از جمعیت شهرها را زنان تشکیل می­دهند و در صورت تأمین امنیت آن‌ها، میزان استفاده زنان از فضای عمومی در پارک­های شهری بیش‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، عدم احساس امنیت و رضایت از پارک­های شهری باعث می­شود که زنان این‌گونه از فضاها را ترک نمایند. هدف اصلی مقاله، بررسی میزان امنیت ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش مؤلفه‏ های فرهنگی- اجتماعی بر رفتار محیط‏زیستی شهروندان، مطالعه موردی: شیروان

مهدی کلاهی؛ نرگس انتقام‌کش؛ بتول محمودمولائی‌کرمانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 41-56

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7078

چکیده
  یکی از عوامل مهم و قابل توجه در هر جامعه، رفتار محیط‏زیستی آن جامعه است که علاوه بر تأثیرگذاری بر مسائل و مشکلات محیط‏زیست، خود تأثیرپذیر از عوامل دیگری می‏باشد. لذا، این موضوع حائز اهمیت می‎‌باشد که رفتار محیط‏زیستی و عوامل تأثیرگذار بر آن، در هر جامعه‌ای مطالعه شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رفتارهای محیط‏زیستی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین معیارهای کیفیت بصری منظر خیابانی با روش طبقه‌بندی کیفیت بصری و ماتریس دست‌یابی به اقدامات، مطالعه موردی: مسیرهای پیاده مشهد و گرگان

زهره اخگری سنگ آتش؛ سید حامد میرکریمی؛ مرجان محمدزاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 57-76

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7079

چکیده
  مسیرهای پیاده، راهروهای شهری­ هستند که بیشتر فعالیت­های اجتماعی در آن­ها رخ می­دهد. از این رو، توجه به معیارهای مؤثر بر زیبایی و بهینه­سازی این مسیرها از اهمیت بسزایی در بررسی منظرهای خیابان­ها برخوردار هستند. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مهم­ترین معیارهای زیبایی­شناختی مسیرهای پیاده می‌باشد. در مجموع چهار مسیر پیاده ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش ظرفیت‌های پهنه‌های گردشگری حوزه نفوذ کلان‌شهرمشهد در توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: دهستان ابرده

فرحناز اکبراقلی؛ مهدی وفائی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 77-96

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7080

چکیده
  گزارش­های سازمان جهانی گردشگری بیانگر این مطلب می­باشد که امروزه گردشگری به یکی از بزرگ­ترین صنایع دنیا تبدیل شده‌ است. آن‌چه که در بحث گردشگری حائز اهمیت است تنها مسائل اقتصادی از قبیل اشتغال­زایی، ارزآوری و ... نمی‌باشد؛ بلکه نقش آن در توسعه پایدار شهری و در کنار آن  پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای انسانی یعنی نیاز ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
پیش‌بینی تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در جهت دست‌یابی به رقابت‌پذیری اقتصادی

فاطمه السادات افصح حسینی؛ حسین ذبیحی؛ لعلا جهانشاهلو

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 97-110

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7081

چکیده
  نظریه رقابت‌پذیری شهرها برگرفته از نظریه الماس پورتر می‌باشد. بین مسکن که سهم بزرگی از کل اقتصاد را دارا می‌باشد و رقابت‌پذیری اقتصادی شهری ارتباط وجود دارد. کفایت عرضه و تخصیص زمین برای توسعه مسکن جدید و همچنین، اهمیت نگهداری زمین ارزان، که می‌تواند توسط قدرت محلی برای توسعه‌شهری، نگهداری شود، آشکار است. در این تحقیق، هدف تخمین ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
ظرفیت بازتابش خورشیدی سطوح بام در کاهش مصرف انرژی سرمایشی مساکن شهری، مطالعه موردی: مسکن مهر شهرری

امیراصلان درویش؛ حسین مدی؛ یوسف گرجی مهلبانی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 111-126

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7082

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی و تحلیل سطوح انعکاسی با ضریب بازتابش زیاد است که به‌عنوان یکی از راهکارهای طراحی غیرفعال به‌منظور کنترل جذب انرژی تابشی خورشید و کاهش دما و مصرف انرژی مساکن شهری، به‌خصوص در اقلیم گرم و خشک، به‌شمار می­رود. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- مدل‌سازی  است که شامل مطالعه میدانی و شبیه­سازی رایانه­ای ...  بیشتر

نظام سکونتگاهی و مسکن
سنجش تاب‌آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومته، نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران

علی عشقی چهاربرج؛ حسین نطم فر

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 127-140

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7083

چکیده
  زلزله به‌عنوان یکی از فاجعه‌بارترین و مخرب‌ترین انواع مخاطرات طبیعی دارای اشکال بزرگ و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌باشد. لذا، نمی‌توان از پیامدهای آن جلوگیری کرد. در مقابل این وضعیت، راهبرد‌های سازمان‌های بین‌المللی برای کاهش بلایا، ایجاد جوامع تاب‌آور در برابر زلزله است که این امر نیازمند ارزیابی میزان تاب‌آوری شهر در برابر زلزله ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل ساختار مکانی کاربری‌ها و روابط متقابل آن‌ها بر فرآیندهای بوم‌شناختی دمای سطح زمین، مطالعه موردی: استان گلستان

حمیدرضا کامیاب

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 141-152

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7084

چکیده
  در توسعه پایدار ابعاد کالبدی مناطق انسان­ساخت اهمیت زیادی دارد. این مقاله، به منظور کمّی کردن الگوی رشد مناطق انسان­ ساخت، ارتباط نواحی ساخته شده شهرستان‌های استان گلستان با دمای سطح زمین با استفاده از شش سنجه سیمای سرزمین تعداد لکه، شاخص بزرگ­ترین لکه، شاخص شکل، نزدیک­ترین فاصله اقلیدسی، تجمع و کوهژن مورد بررسی قرار می‌دهد. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت برای آسیب‌دیدگان زلزله در شهر بروجن

بیژن دادرس؛ اصغر نوروزی؛ رامین ریاحی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 153-170

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7085

چکیده
  خطر زلزله از دیرباز تاکنون سکونت‌گاه‌های انسانی را مورد تهدید قرار داده است. با وجود پیشرفت علم و فنّاوری در عصر حاضر نیز انسان هنوز نتوانسته به‌صورت دقیق به پیش‌بینی و مقابله با این بلای طبیعی بپردازد. با این ‌وجود می‌توان با مدیریت صحیح آثار زیان‌بار آن را به حداقل ممکن تقلیل داد. در پژوهش حاضر به مکان‌یابی سایت‌های اسکان موقت ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
تهیه نقشه آلودگی هوا با استفاده از روش درون‌یابی‌کریجینگ در GIS، مورد مطالعه: کلان‌شهرتهران

کاملیا علوی؛ صدیقه کیانژاد؛ سیده عالمه صباغ

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 171-184

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7086

چکیده
  شهر تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین شهر ایران در زمره آلوده‌ترین شهرهای جهان به‌حساب می‌آید بنابراین ضرورت شناخت دقیق آلاینده‌ها و مشخص ساختن پهنه‌های آلوده به‌منظور کاستن از شدت آن‌ها آشکار است. هدف این پژوهش تهیه نقشه آلودگی هوای تهران و مشخص کردن مناطقی دارای بیش‌ترین آلودگی است. برای بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر تهران پس از جمع‌آوری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در بافت‌های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه 1، منطقه 9 تهران

حسین حاتمی نژاد؛ جناب آقای دکتر احمد پوراحمد؛ سارا الله قلی پور

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398، ، صفحه 185-198

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7087

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شاخص‌های پایداری سکونتی در ناحیه 1 منطقه 9 تهران که بخشی از بافت فرسوده شهری را شامل می‌شود، صورت گرفته شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف نیز کاربردی می‌باشد. براساس حجم نمونه از میان ساکنان بلوک‌های مسکونی ناحیه 1، 325 خانوار انتخاب شدند. برای این منظور و انجام آزمون شاخص‌ها از روش تحلیل ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آینده پژوهیِ شهرها باکاربست نرم افزار سناریوویزارد در فرآیند برنامه ریزی سناریویی؛ مورد مطالعه شهر نجف‌آباد

محمدجواد نوری؛ مهدی میکائیلی؛ میلاد محمدی

دوره 10، شماره 20 ، مهر 1398

https://doi.org/10.30473/grup.2023.31415.1845

چکیده
  مشکل اساسی که برنامه‌های شهری با آن مواجه هستند، عدم انعطاف‌پذیری آن‌ها در مقابل عدم قطعیت‌هایی است که سیاست‌های برنامه‌های راهبردی را ناکارآمد ساخته و شهر را در مقابل آینده محتملی که پیش روی دارد آسیب‌پذیر می‌نمایند. عدم قطعیت‌های مذکور موجب شده که مطالعات مربوط به آینده‌پژوهی به موضوعی مهم تبدیل شود و برنامه ریزان شهری به ...  بیشتر

محیط زیست شهری
تحلیل شاخص‌های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری

فرهاد برندک

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5640

چکیده
  تحقق پایداری با بهره ‌برداری مناسب از منابع و ایجاد توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت امکان پذیر می‌باشد. از این رو، شرایط امروزی شهرها ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزان، اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی پایداری شهرها از جهات مختلف نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کارایی برخی از شاخص‌های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان با تاکید ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت، مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان

زهره فنی؛ سعید نجفی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5643

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر شهروندان بر کیفیت زندگی در محلات شهری، نمونه موردی محلات کارمندان و اسلام‌آباد شهر زنجان می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است با استفاده از نرم‌افزار Spss و آزمون‌های توصیفی نظیر میانگین، آزمون استنباطی پیرسون و آنوا، انجام‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در محله کارمندان ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی بزهکاری در بافتهای ناکارآمد شهری، مطالعه موردی: محله هرندی، منطقه 12 تهران

محسن کلانتری؛ احمد پوراحمد؛ یعقوب ابدالی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 49-60

چکیده
  بزهکاری ازجمله مهم‌ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تأثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می‌گذارد. این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری در بافت ناکارآمد محله شهید هرندی در منطقه 12 تهران انجام‌شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در محله هرندی از آزمون‌های ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری مطالعه موردی: بوستان خلیج فارس فولادشهر

نازنین شیرانی سرمازه؛ غلامرضا سبزقبائی؛ نرگس شیرانی؛ سیده سولماز دشتی

دوره 10، شماره 19 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.30473/grup.2019.5621

چکیده
  در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج‌فارس فولادشهر به‌عنوان یکی از پارک‌های شهری موردبررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش IUCNو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن به‌عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن، می‌باشد. داده‌های لازم از طریق بازدید میدانی، پرسشنامه، آمار اقلیمی ایستگاه ...  بیشتر