با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سنجش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری، مطالعه موردی: شهر پارس‌آباد مغان

یوسف درویشی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25) ، اسفند 1400، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/grup.2022.8710

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش مشارکت اجتماعی پایدار در تحقق بهبود کیفیت زیست شهری در شهر پارس‌آباد استان اردبیل بوده است‌. تحقیق از نظر ماهیت یک مطالعه توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود که با روش پیمایش اجرا گردید‌. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 18 سال شهر پارس‌آباد مغان بودند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 380 نفر ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی توزیع کاربری ‌پارک‌های محله شهری از نظر استاندارد دسترسی نسبت به مناطق مسکونی و تراکم جمعیتی، مطالعه موردی: منطقه 3 شهر تبریز

یعقوب مرادی؛ یوسف درویشی

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25) ، اسفند 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2022.8711

چکیده
   هدف پژوهش حاضر، ارزیابی توزیع کاربری ‌پارک‌های محله شهری از نظر استاندارد دسترسی نسبت به مناطق مسکونی و تراکم جمعیتی در منطقه 3 شهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق روش، تحلیلی – توصیفی‌ است. روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی است. جامعه آماری پژوهش منطقه 3 شهر تبریز می‌باشد. داده‌های توصیفی و مکانی این ‌پارک‌ها در قالب یک بانک اطلاعاتی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با ‌تأکید بر بازار سنتی

ناهیده رضایی؛ فرزین حق‌پرست؛ رحمت محمدزاده

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 25) ، اسفند 1400، ، صفحه 115-136

https://doi.org/10.30473/grup.2022.8712

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل سیر تحول فضاهای تجاری معاصر شهر تبریز با محوریت بازار سنتی بوده است. تحقیق از نوع کیفی مبتنی بر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی با راهبرد منطق پس‌کاوی است. روش جمع‌آوری اطلاعات در بخش کتابخانه‌ای از طریق مرور نظام‌مند اسناد طرح‌های شهری و مطالعات مربوط به مسئله موردنظر و در بخش میدانی با استفاده از روش پدیدارشناسی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی اثرات پیاده‌راه سازی بر بهبود ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان، مورد مطالعه: پیاده‌راه شهر رشت

حسین شیخ حسنی؛ امیر مرادی فر؛ بهناز پورخداداد

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 12-38

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8654

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی آثار اجتماعی برجای مانده از تغییر کارکردهای میادین و معابر بخش مرکزی شهر رشت از محور سواره به محور پیاده‌راه است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی که با استفاده از پیمایش اجرا گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 18 سال شهر رشت بوده است. حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
طراحی منظر لبه مهران‌رود مجاور بازار تاریخی تبریز با کاربست تکنیک ترجیح بصریVPT

نازنین فرهودیان؛ اکبر عبداله‌زاده طرف

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8655

چکیده
  هدف پژوهش تدوین راهنمای طراحی منظر مهران‌رود بر مبنای نظریه ترجیحات محیطی کاپلان‌ها و با رویکرد طراحـی مـشارکتی می‌باشد. لبه مهران‌رود مجاور بازار تاریخی تبریز به‌دلیل رویکرد طراحی بدون مشارکت مردم، در حلقه‌ای از فضاهای ناکارآمد احاطه گردیده است. مشارکت شهروندی نیازمند مداخله ترجیحات مردم در فرایند طراحی این منطقه اکولوژیکی ...  بیشتر

سیستم های اطلاعات جغرافیایی
اولویت‌سنجی معابر مستعد پیاده‌راه‌ سازی در عرصه بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از ابزار تحلیلی Weighted Sum، در سیستم اطلاعات جغرافیایی

نجما اسمعیل پور؛ جناب آقای دکتر رستم صابری فر؛ محمدعلی حبیبی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8656

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، اولویت‌سنجی معابر مستعد جهت پیاده‌راه‌سازی در سطح بافت تاریخی شهر یزد بوده است. تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد. شاخص‌های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری به‌دست آمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و کارشناسان شهرسازی و ترافیک شهری تائید گردید. شاخص‌های نهایی شامل امنیت، دسترسی به ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی قابلیت‌های اقلیم گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

محسن آرمین؛ وجیهه قربان‌نیا خیبری؛ الهه عظیمی

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8657

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کلیماگردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد جهت بهره­گیری پایدار از ظرفیت­های طبیعی شهرهای استان در جهت توسعه گردشگری و ارتقاء جایگاه آن در صنعت گردشگری کشور انجام شده است. برای این منظور، آسایش اقلیم گردشگری شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از شاخص TCI در پنج ایستگاه هواشناسی یاسوج، سی­سخت، ...  بیشتر

محیط زیست شهری
تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم‌شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان

بهناز عباداله‌زاده ملکی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ سعید پیری؛ محمدرضا فرزادبهتاش

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8658

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی و مؤثر بر آستانه تاب‌آوری فضاهای شهری در برابر زلزله در شهر زنجان اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری تحقیق جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران شهرداری زنجان بودند تعداد 27 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر وضعیت تحقق‌پذیری برنامه‌ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر ملایر

مهدی ابراهیمی؛ زمانی اعظم

دوره 12، شماره 3 (پیاپی 24) ، آذر 1400، ، صفحه 115-132

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8659

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تحلیل وضعیت تحقق‌پذیری برنامه‌ریزی کاربری اراضی طرح جامع شهر ملایر است. طرح‌های توسعه شهری اگر به نحوی که مصوب شده تحقق یابند، منافع عمومی تأمین و بسیاری از مشکلات شهری برطرف می‌شود. در این راستا، برای اولین بار تحقق­پذیری طرح جامع شهر ملایر به‌عنوان یک شهر میان اندام با جمعیتی حدود 170 هزار نفر، مورد بررسی قرار ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکانیابی بهینه فضای سبز شهر اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی

موسی عابدینی؛ الناز پیروزی؛ زهرا امینی؛ سمیه پرستار

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8615

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر مکان‌یابی بهینه فضای سبز شهر اردبیل با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی بوده است و تلاش گردید، از معیارهای اقتصادی، موقعیتی و همجواری در قالب مدل ANP با استفاده از توابع همپوشانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان­‌های مناسب برای احداث فضای سبز شهر اردبیل، ارائه شود. تحقیق حاضر از ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
بررسی و تحلیل کاربری‌های مزاحم شهری، نمونه‌ی موردی: خیابان عاشوری شهر بوشهر

غلامرضا امینی نژاد؛ محمد غلامی؛ یاسر زنده بودی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8241

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل کاربری­های مزاحم شهری در محدوده خیابان عاشوری با طول حدود 2100 متر، واقع در منطقه یک شهر بوشهر انجام گردید. نوع پژوهش کاربردی – توسعه­ای می­باشد و روش آن توصیفی- تحلیلی و برداشت به‌صورت میدانی و چک‌لیست مشاغل بود. در این پژوهش، ابتدا کلیه اصناف آلاینده و مزاحم تقسیم‌بندی، سپس نوع آلایندگی و مزاحمت‌های ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شبیه سازی تحولات کاربری اراضی در شهر- منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از مدل SLEUTH

هاشم داداش پور؛ فردیس سالاریان

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 36-50

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8242

چکیده
  در پژوهش حاضر تلاش می‌شود تا با هدف شبیه‌سازی تحولات توسعه کاربری اراضی و سناریوسازی توسعه در 1420 برای کاهش اثرات توسعه نامتوازن بر منطقه‌ای با ارزش طبیعی، گامی مؤثر برداشته شود. برای دستیابی به این مهم، از مدل SLEUTH برای شبیه‌سازی کاربری اراضی آتی و سناریوسازی استفاده شده است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش شیب اراضی، پوشش اراضی، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شبیه‌سازی تغییرات کاربری زمین در بافت‌های شهری با تلفیق رهیافت مونت‌کارلو، منطق فازی و سلول‌های خودکار، مطالعه موردی: منطقه 7 شهر اصفهان

علیرضا صاحبقرانی؛ محمود محمدی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 51-68

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8243

چکیده
  هدف از این مطالعه، شبیه­سازی تغییرات کاربری زمین در بافت‌های شهری با استفاده از تلفیق مدل مونت کارلو، منطق فازی و سلول‌های خودکار در منطقه 7 شهر اصفهان بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از نوآوری‌های این پژوهش می­توان به استفاده از رهیافت مونت کارلو، تدارک تعداد بالاتر انواع کاربری‌ها، تعریف قوانین انتقال جامع­تر و ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تبیین الگوی بوم‌شهر زیست‌پذیرکلان‌شهر تبریز با مدل فازی

ابوالفضل مشکینی؛ اصغر رستم میدان؛ محسن احدنژاد؛ حسن محمودزاده

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8245

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی الگوی اکو‌شهری زیست‌پذیر کلان‌شهر تبریز با استفاده از مدل فازی صورت گرفت. از‌ لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع مطالعه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌های‌ پژوهش با استفاده از ابزار پرسش‌نامه محقق‌‌ساخته جمع‌آوری گردید. ضریب الفای کرونباخ برابر 819/0 می‌‌باشد که نشان از پایایی قوی دارد. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تدوین راهبردهای توسعه گردشگری کلان‌شهرتهران بر پایه هویت ‌‌رقابت‌پذیری منطقه‌‌ای با استفاده از روش متاسوات

ازیتا رجبی

دوره 12، شماره 1-2 (پیاپی 23) ، شهریور 1400، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8246

چکیده
  هدف پژوهش پیش رو بررسی جایگاه شهر تهران از منظر گردشگری در میان سایر رقبا و ارائه راهبردهای توسعه گردشگری بر پایه هویت رقابت‌‌پذیری منطقه‌ای می‌باشد. جامعه هدف مسئولان و افراد صاحب‌نظر در عرصه گردشگری می‌باشد که براساس تکنیک دلفی افرادی که با موضوع و محیط آشنایی داشتند به‌عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق از نظر هدف‌‌، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مکان‌یابی فضای‌ سبز شهری با استفاده از روش‌های ارزیابی چند معیاره مطالعه موردی: منطقه 4 تهران

رؤیا رمضانی کیاسج محله؛ الهام اسماعیلی علویجه؛ محمد جواد امیری

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 13-28

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7618

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل مکان‌یابی فضای‌ سبز شهری در منطقه 4 تهران و تعیین مکان‌های مناسب برای ایجاد فضای سبز می‌باشد. مکان‌یابی مناسب فضای‌ سبز در سیمای شهرها، علاوه بر جنبه‌های زیبابی و تفریحی، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حفظ تعادل محیط‌ زیست داشته و اثرات اجتماعی مثبتی مانند سرزندگی و نشاط دارد. روش انجام پژوهش توصیفی– ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی ‌‌مکان‌‌گزینی کاربری‌های ورزشی با تأکید بر عدالت اجتماعی و تعادل فضایی، مطالعه موردی: شهر شیراز

جلال الدین لطفی عیدویه؛ محمد علی خانی زاده

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.30473/grup.2021.8232

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ‌‌مکان‌‌گزینی کاربری‌های ورزشی با تأکید بر عدالت اجتماعی و تعادل فضایی در شهر شیراز اجرا گردید. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده است که براساس 11 معیار صورت گرفت. برای بررسی معیارها از لایه‌های مجاورت با کاربری‌های سازگار، عدم مجاورت با کاربری‌های ناسازگار، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، دسترسی به پارکینگ ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی ومکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت شهری (CNG)، مطالعه موردی: مناطق غرب شهر تهران

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ احسان گلمهر؛ سمانه هاشمی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7627

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین مکان‌های مناسب جایگاه‌های عرضه سوخت (CNG) با توجه به ضوابط موجود در مناطق غربی کلان‌شهر تهران بوده است. در همین راستا با به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه پارامترهای مؤثردر مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌رسانی گازی، همچون: تراکم جمعیت، معابر و دسترسی، شیب زمین، کاربری‌های سازگار و ناسازگار تهیه گردید.. ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
آمایش مراکز دانشگاهی الگویی برای توسعه شهری خلاق، مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور شهرستان‌های میاندوآب و شاهین‌دژ

علیرضا سلیمانی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7628

چکیده
  هدف از  مطالعه حاضر  تعیین یک ‌فاصله مناسب برای احداث شعبه جدید دانشگاهی (واحد) یا ادغام شعبات موجود بر اساس کاهش دانشجو و عدم ضرورت وجود دانشگاه بر اساس فاصله استاندارد  با استفاده از رویکرد آمایش بوده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در تحقیق حاضر، چهار مرکز و واحد دانشگاهی پیام‌نور ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری، نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران

حسن آهار؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ هوشنگ سرور؛ آرزو انوری

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 75-92

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7629

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری در محلات منطقه یک تهران می‌باشد.دسترسی به تسهیلات شهری یکی از فاکتورهای مهم پایداری محلات می­باشد. فضاهای عمومی و تسهیلات شهری محله­ای یک بخش حیاتی از زندگی روزانه ما در شهر را تشکیل می‌دهد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده است. محلات نیاوران، ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی

سیدعلی حسینی؛ محمد میره ای؛ مریم عبدلی مسینان؛ سیده مریم حسینی

دوره 11، شماره 22 ، بهمن و اسفند 1399، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.30473/grup.2021.7636

چکیده
  هدف از این مطالعه تحلیل نابرابری‌های فضایی نواحی استان اردبیل با تأکید بر عدالت فضایی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات، اسنادی است. جامعه آماری، شهرستان‌های استان اردبیل بودند. برای تحلیل نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در نواحی استان اردبیل از مدل‌های سیمیلاریتی و کپراس و برای تعیین استراتژی اولویت‌بندی ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
برنامه‌ر‌یزی توسعه پایدار شهری با تعیین مسیرهای بهینه دوچرخه‌سواری با استفاده از مدل‌های کمی، مطالعه موردی: کلان‌شهر رشت

سید رضا آزاده؛ معین شفیعی حق‌شناس؛ صالح خاکسار شهمیرزادی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7471

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت کلان‌شهر رشت از لحاظ دوچرخه ‌سواری شهری و اولویت‌بندی مسیرهای بهینه برای طراحی مسیرهای دوچرخه‌‌ سواری انجام پذیرفت. نوع تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان حاضر در مسیر دوچرخه سواری میدان گیل رشت بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران

حبیب اله فصیحی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7473

چکیده
  هدف این مقاله ارزیابی کیفیت محیط زندگی شهری در باقرشهر تهران می‌باشد. نوع تحقیق، تلفیقی از روش‌های عینی و ذهنی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها، اسناد، آمارنامه‌ها و گزارش‌‌های سازمان‌ها و دستگاه‌‌های مرتبط بوده‌اند. کیفیت محیط زندگی با 23 سنجه در قالب شاخص­های آلودگی، اکولوژیک، زیرساخت‌ها و امکانات شهری در 5 درجه، مورد ارزیابی ...  بیشتر

سنجش از دور
بررسی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان با استفاده از سنجش از دور در بازه زمانی سال‌های 1366الی 1395

زینب قبادیان؛ مرضیه علی خواه اصل؛ محمد رضوانی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7475

چکیده
  مطالعه حاضر‌،‌ با هدف شناسایی اثرات توسعه شهری بر اراضی مرتعی و جنگل‌های شهرستان سیروان اجرا گردید. از نظر ماهیت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که برای گردآوری داده‌های آن از تصاویر ماهواره­ای لندست 5 سنجنده TM سال 1987‌،‌ لندست 7 سنجنده ETM+ سال 2000 و نیز لندست 8 سنجنده OLI سال 2016 استفاده نموده است و بعد از انجام تصحیح‌های هندسی و اتمسفری ...  بیشتر

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نقش پیاده‌مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای شهری مطالعه موردی شهر گزبُرخوار

یونس غلامی؛ ابوالفضل دهقان جزی

دوره 11، شماره 21 ، شهریور 1399، ، صفحه 151-164

https://doi.org/10.30473/grup.2020.7480

چکیده
  مطالعه حاضر، با هدف ارزیابی اثر اجرای طرح پیاده‌محور در خیابان خواجه‌نصیر، واقع در بافت قدیم شهر گزبُرخوار، بر افزایش سرزندگی شهری اجرا گردید که از نظر ماهیت تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش، مطالعه پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنان خیابان خواجه‌نصیر شهر گزبرخوار، بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر